Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušas personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Jēkabpils pilsētā, apbedīšanu.

Apbedīšanas pabalstu Jēkabpils Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) var pieprasīt trīs mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.

Pabalstu piešķir mirušās personas apbedīšanas izdevumu samaksai, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atteikusi piešķirt valsts apbedīšanas pabalstu vai piešķirtā pabalsta summa ir mazāka par 350 euro.

Ja valsts apbedīšanas pabalsta summa ir mazāka, to aprēķina kā starpību starp maksimālo summu un saņemto valsts apbedīšanas pabalstu.

Pabalstu neizmaksā gadījumos, ja mirusī persona ir atradusies valsts vai pašvaldības pilnā vai daļēji apmaksātā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.

Ja mirušajai personai nav apgādnieku un personu, kas uzņemtos apbedīšanu, Dienests sedz ar apbedīšanu saistītos un citus izdevumus (mirušā transportēšana, uzglabāšana u.c.). Apmaksu veic saskaņā ar noslēgto līgumu ar pakalpojumu sniedzēju.

Pabalsta saņemšanai jāuzrāda miršanas apliecības oriģināls un lēmumu par valsts apbedīšanas pabalsta (VSAA)  piešķiršanu vai atteikumu.

Iesniegums pabalstam iesniedzams Dienesta Sociālā atbalsta nodaļā (Brīvības 45, Jēkabpils, LV-5201, 4.stāvs, 401.kabinets, tālrunis +371 65207090).