Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušas personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Jēkabpils novadā, apbedīšanu.

Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.

Pabalstu piešķir mirušās personas apbedīšanas izdevumu samaksai, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atteikusi piešķirt valsts apbedīšanas pabalstu vai piešķirtā pabalsta summa ir mazāka par 400 euro.

Ja valsts apbedīšanas pabalsta summa ir mazāka, to aprēķina kā starpību starp maksimālo summu un saņemto valsts apbedīšanas pabalstu.

Pabalstu neizmaksā gadījumos, ja mirusī persona ir atradusies valsts vai pašvaldības pilnā vai daļēji apmaksātā ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.

Ja mirušajai personai nav apgādnieku un personu, kas uzņemtos apbedīšanu, Dienests sedz ar apbedīšanu saistītos un citus izdevumus (mirušā transportēšana, uzglabāšana u.c.). Apmaksu veic saskaņā ar noslēgto līgumu ar pakalpojumu sniedzēju.

Pabalsta saņemšanai jāuzrāda miršanas apliecības oriģināls un lēmumu par valsts apbedīšanas pabalsta (VSAA)  piešķiršanu vai atteikumu.

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociāla dienesta klientu apkalpošanas centros.

25.11.2021. Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"