Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs pabalsts, kas paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai. Pabalstu piešķir, ja vismaz vienam no jaundzimušā vecākiem vai aizbildnim pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētā nepārtraukti ne mazāk kā vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas.

Pabalsta apmērs ir 200 euro.

Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo vai aizbildnībā paņemto bērnu (līdz viena gada vecumam) ir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar bāriņtiesas nolēmumu iecelta par aizbildni, ja bērna pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētā un pabalsts nav piešķirts aizbildnībā paņemtā bērna vecākiem.

Pabalstu var pieprasīt Jēkabpils Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienestā) trīs mēnešu laikā no bērna dzimšanas vai aizbildnības nodibināšanas dienas.

Ja lēmumu par aizbildņa iecelšanu pieņēmusi citas pašvaldības bāriņtiesa, pieprasītājs papildus iesniegumam iesniedz attiecīgā lēmuma kopiju.

Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā), jāpievieno likumā noteiktajā kartībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā. 

Pabalstu nepiešķir, ja:

  • bērns nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm;
  • bērns ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā;
  • pabalsts piešķirts citā pašvaldībā.

Pabalstu izmaksā par katru bērnu tādā apmērā, kāds bija noteikts bērna piedzimšanas dienā.

Iesniegums pabalstam iesniedzams Dienesta Sociālā atbalsta nodaļā (Brīvības 45, Jēkabpils, LV-5201, 4.stāvs, 401.kabinets, tālrunis +371 65207092).