Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo, kura dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā, ir vienam no jaundzimušā bioloģiskajiem vecākiem un personai, kura ar bāriņtiesas nolēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz viena gada vecumam, ja vismaz vienam no jaundzimušā bioloģiskajiem vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta nepārtraukti ne mazāk kā vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas deklarēta Jēkabpils novadā.

Pabalsta apmērs ir 300 euro par katru jaundzimušo.

Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no bērna dzimšanas vai aizbildnības nodibināšanas dienas.

Ja lēmumu par aizbildņa iecelšanu pieņēmusi citas pašvaldības bāriņtiesa, pieprasītājs papildus iesniegumam iesniedz attiecīgā lēmuma kopiju.

Ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā), jāpievieno likumā noteiktajā kartībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā. 

Pabalstu nepiešķir, ja:

  • bērns nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm;
  • bērns saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā vai ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē
  • pabalsts piešķirts citā pašvaldībā.
  • pabalsts piešķirts aizbildnībā paņemtā bērna bioloģiskajiem vecākiem.

 

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociālā dienesta klientu apkalpošanas centros

 

25.11.2021. Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"