Drošības pogas pakalpojums nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzības sniegšanu personas dzīvesvietā 24 stundas diennaktī personai, kuras funkcionālais stāvoklis ir mainīgs vai personas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ pastāv iespēja nonākt bezpalīdzīgā stāvoklī.

Tiesības saņemt drošības pogas pakalpojumu ir:

  • personai, kurai ar Dienesta lēmumu piešķirts otrā, trešā vai ceturtā līmeņa aprūpes mājās pakalpojums;
  • atsevišķi dzīvojošai personai, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte un kurai atbilstoši MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem noteikts otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis;
  • mājsaimniecībai, ja visiem tās locekļiem ir noteikta I vai II grupas invaliditāte un tiem atbilstoši MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem noteikts otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis;
  • citos gadījumos pēc sociālā darbinieka atzinuma.

Drošības pogas pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz 12 mēnešiem, nododot personai lietošanā Dienesta īpašumā esošo viedo uzraudzības sistēmu un sensorus tiklīdz persona vai tās likumiskais pārstāvis ir noslēdzis ar Dienestu līgumu par drošības pogas pakalpojumu vai viedās uzraudzības sistēmas un sensoru patapinājuma līgumu, ja pakalpojums saskaņa ar šo noteikumu 55. punktu tiek sniegts bez maksas. Beidzoties piešķirtajam drošības pogas pakalpojuma periodam, personai var atkārtoti piešķirt pakalpojumu.

 Personai vai tās likumiskajam pārstāvim ir pienākums:

  • nodrošināt viedās uzraudzības sistēmas un sensoru lietošanu atbilstoši to funkcijām un ar pienācīgu rūpību;
  • nodrošināt Dienesta darbiniekiem iespēju iekļūt dzīvesvietā viedās uzraudzības sistēmas un sensoru montāžas, tehniskās apkopes un demontāžas darbu veikšanai.

Drošības pogas pakalpojumu nepiešķir personai ar vidēji smagiem, smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, demenci, ierobežotu rīcībspēju, kā arī personai, kurai piešķirts grupu mājas pakalpojums. 

Maksu par drošības pogas pakalpojumu nosaka Jēkabpils novada dome.

 Drošības pogas pakalpojumu bez maksas papildus samaksas noteikumos noteiktajām personām ir tiesības saņemt:

  • personai ar I grupas invaliditāti;
  • vientuļai personai, kura ir vecāka par 80 gadiem.

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Jēkabpils novada Sociālajā dienestā: Jaunā iela 39i, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 22334077, 108.kab.

Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 20 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā"