Tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu (turpmāk – Pabalsts) ir trūcīgai vai maznodrošinātai  ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – palīdzības pieprasītājs).

Pabalsta saņemšanai Jēkabpils Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) jāuzrāda/jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • apsaimniekošanas vai īres līgumu, vai zemesgrāmatas apliecību; Ja īpašums nav paspēts ierakstīt zemesgrāmatā, tad dokumentus, kas apliecina īpašuma iegūšanas tiesisko pamatojumu;
 • iesniegums;
 • ienākumu apliecinošus dokumentus (statusa perioda pirmajiem 3 kalendārajiem mēnešiem);
 • izdevumu dokumentus (mājokļa rēķini).

Pabalstu palīdzības pieprasītājs ir tiesīgs pieprasīt vienu reizi trijos mēnešos, bet kurināmā iegādei – vienu reizi kalendārajā gadā.

Pabalsta summa tiek aprēķināta pēc formulas:

P=GMI+K-I

K-faktiskie dzīvokļa izdevumi, I-pieprasītāja vidējie ienākumi mēnesī.

Maksimālā Pabalsta summa kalendārajā gadā ir 600 euro. 

Ja palīdzības pieprasītājs ir;

 • daudzbērnu ģimene;
 • ģimene, kurā ir persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam;
 • atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai persona ar invaliditāti, vai ģimene, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti;
 •  atsevišķi dzīvojoša politiski represēta persona un/vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • atsevišķi dzīvojošs pilngadību sasniedzis bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecumam;
 •  persona, kura viena audzina nepilngadīgu bērnu un saņem uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda līdzekļiem,

tad pabalstu aprēķina pēc formulas:

P=135%GMI+K-I

Maksimālā Pabalsta summa kalendārajā gadā ir 800 euro.

Dienesta sociālā darba speciālists var noslēgt rakstisku vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu ar palīdzības pieprasītāju, vienojoties par pasākumiem palīdzības pieprasītāja sociālās situācijas uzlabošanai.

Pabalsta apmērs tiek samazināts par līdzdarbības pienākumus nepildījušo ģimenes locekļu daļu. Viena ģimenes locekļa pabalsta daļu iegūst, aprēķināto pabalsta summu dalot ar ģimenes locekļu skaitu.

Dienests izmaksā Pabalstu ar pārskaitījumu nama apsaimniekotājam, komunālo pakalpojumu sniedzējam līdz nākamā mēneša 10.datumam. Namu apsaimniekotāji nodrošina, lai saņemtā dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmērs tiktu uzrādīts īres vai apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu kvītīs.

Pabalsta cietā kurināmā veidā piegādi Dienests nodrošina palīdzības pieprasītājam dzīvesvietā. Ja aprēķinātais Pabalsts cietā kurināmā veidā kalendārajam gadam nepārsniedz 100 euro, to var izmaksāt naudā.

Pabalstu nepiešķir, ja palīdzības pieprasītājs ir atsevišķi dzīvojoša persona un nepilda vienošanos par līdzdarbību vai atteicies slēgt vienošanos par līdzdarbību.

Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt minēto pabalstu, Dienests pieņem desmit darbdienu laikā pēc iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas.

Iesniegums Pabalstam iesniedzams Dienesta Sociālā atbalsta nodaļā (Brīvības 45, Jēkabpils, LV-5201, 2.stāvs, 209.kabinets), iepriekš pierakstoties pa tālruni +371 65207092.