Mājokļa pabalstu tiesības saņemt ir mājsaimniecībai, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils novada pašvaldībā.

Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 13.pantā noteikto, par laikposmu no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 30. septembrim pašvaldības, aprēķinot mājokļa pabalsta apmēru, garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro šādu koeficientu:

1) atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti — koeficientu 2,5 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks par šajā punktā noteikto;

2) mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, — koeficientu 2 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks par šajā punktā noteikto.

Pārējām mājsaimniecībām - garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro koeficientu 1,5 vai pašvaldības noteikto koeficientu.

Aprēķinot mājokļa pabalsta apmēru, par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. maijam mājsaimniecībai garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro koeficientu 3.

Viena no mājsaimniecības personām Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"  noteiktajā kārtībā iesniedz Jēkabpils novada Sociālajā dienestā iesniegumu un dokumentus, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

1) par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);

2) par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;

3) ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas,  veic pabalsta aprēķinu un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.

Mājokļa pabalstu pārskaita apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējam, izdevumus par kurināmā iegādi var segt, veicot pārskaitījumu piegādātājam vai pārskaitīt uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu kontu, ja kurināmais iegādāts par personas līdzekļiem.

Pakalpojuma saņemšanai jāvēršas klātienē:

https://www.jekabpils.lv/lv/jekabpils-novada-sociala-dienesta-klientu-apkalposanas-centri