Ja Jūsu mājsaimniecība ar sociālā dienesta lēmumu ir atzīta par trūcīgu un Jūsu mājsaimniecības ienākumi ir zemāki par 137 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 96 euro katrai nākošajai personai mājsaimniecībā, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt GMI pabalstu, ko veido starpība starp iepriekš minētajam summām un Jūsu faktiskajiem ienākumiem attiecīgajā laika periodā. 

Iesniegums GMI pabalsta saņemšanai, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas, iesniedzams Jēkabpils novada Sociālajā dienestā tad, kad ir izvērtēti mājsaimniecības ienākumi un materiālais stāvoklis, nosakot atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam.

GMI pabalstu aprēķina, ņemot par pamatu ienākumus, kuri norādīti nosakot mājsaimniecības atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam. Vienlaicīgi ar GMI pabalsta aprēķinu tiek slēgta vienošanās par līdzdarbību, jo saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7.panta 1.punktu, klientam ir pienākums aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, tajā skaitā piedaloties sociālās rehabilitācijas pasākumos darba un sociālo prasmju saglabāšanai, atjaunošanai un apgūšanai.

GMI pabalstu piešķir uz 3 mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena darbspējīga persona un uz 6 mēnešiem – ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā. GMI pabalstu izmaksā reizi mēnesī. Pabalstu nepiešķir personām, kuras atrodas ieslodzījuma vietā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, vai sociālās korekcijas izglītības iestādē.

Pakalpojuma saņemšanai jāvēršas klātienē:

https://www.jekabpils.lv/lv/jekabpils-novada-sociala-dienesta-klientu-apkalposanas-centri