Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk – mājsaimniecība) atbalstu un palīdzību mājokļa, nodarbinātības, izglītības, atkarības, veselības problēmu risināšanā, sociālo un sadzīves prasmju attīstīšanā, kā arī bērnu aprūpē un audzināšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir:

  • bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas līdz 20 gadu vecumam, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai līdz 6 stundām nedēļā;
  •  ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē un kuras ir Dienesta Sociālā darba un sociālo pakalpojumu nodaļas Sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektora uzskaitē līdz 10 stundām nedēļā;
  • personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā, kuru ģimenes locekļi sava vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo palīdzību sociālo un sadzīves prasmju apgūšanai un nodarbinātības jautājumu risināšanai līdz 6 stundām nedēļā.

Ģimenes asistenta pakalpojumu sniedz Dienesta sociālais mentors. Nepieciešamības gadījumā ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanai Dienests var piesaistīt citu sociālo pakalpojumu sniedzēju, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējies sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un kura pamatdarbība vai attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšana un ar kuru Jēkabpils novada pašvaldība vai Dienests noslēdzis līgumu par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu, un kurš spēj nodrošināt, ka pakalpojumu sniedz speciālisti, kuriem ir augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas jomā, pedagoģijā vai psiholoģijā, profesionālo vidējo izglītību sociālās vai veselības aprūpes jomā vai ir apgūta ģimeņu asistentu apmācību programma.

Ģimenes asistenta pakalpojumu, izvērtējot mājsaimniecības sociālo situāciju, Jēkabpils novada Sociālais dienests nodrošina pēc savas iniciatīvas uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, piešķirtā ģimenes asistenta pakalpojuma periodu var pagarināt.

Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 20 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā"