Grupu mājas pakalpojums nodrošina mājokli, diennakts uzraudzību, personas pašaprūpes un sociālo prasmju korekciju un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu pēc iespējas neatkarīgi funkcionēt grupu mājā.

 Tiesības saņemt grupu mājas pakalpojumu ir pilngadīgai personai ar viegliem vai vidēji smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurai:

  •  ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  •  beidzies sociālās rehabilitācijas kurss pusceļa mājā un persona ir piemērota dzīvei grupu mājā.

Grupu mājas pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem. Beidzoties piešķirtajam grupu mājas pakalpojuma periodam, personai, var pagarināt piešķirtā pakalpojuma termiņu, nepārsniedzot šajā punktā noteikto termiņu. 

Maksu par grupu mājas pakalpojumu nosaka Jēkabpils novada dome. Personai, kurai grupu mājas pakalpojums piešķirts ar Dienesta lēmumu, grupu mājas pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

Personai ir pienākums samaksāt sociālā pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, koplietošanas telpu, t.sk. virtuves, ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai).

Lai saņemtu grupu mājas pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs, ja personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā vai tās pēdējā konstatējamā atrašanās vieta bija Jēkabpils novada pašvaldība un viņai ir iespēja nomainīt pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pret grupu mājas pakalpojumu, vēršas Jēkabpils novada Sociālajā dienestā: Jaunā iela 39i, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 22334077, 108.kab., un iesniedz MK noteikumos noteiktos dokumentus.

Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 20 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā"