Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa ir iecēlusi par bērna aizbildni. 

Pabalsts pieprasāms mēneša laikā no tiesas nolēmuma par aizbildņa iecelšanu spēkā stāšanās dienas. Pabalsts tiek piešķirts ar to dienu, kad persona ar tiesas nolēmumu ir iecelta par aizbildni. Ja pabalsts tiek pieprasīts vēlāk, pabalsts tiek piešķirts ar to dienu, kad sociālajā dienestā saņemts iesniegums par pabalsta piešķiršanu.

Pabalsta apmērs par katru aizbildnībā paņemtu bērnu ir 50 euro mēnesī. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam.

Pabalstu izmaksā reizi mēnesī līdz katra mēneša beigām.

Ja aizbildnis tiek atstādināts vai atlaists no aizbildņa pienākumu pildīšanas vai aizbildnība tiek atcelta, pabalsta izmaksu izbeidz ar atstādināšanas vai atlaišanas no aizbildņa pienākumu pildīšanas vai aizbildnības atcelšanas dienu.

Aizbildnim ir pienākums nekavējoties paziņot sociālajam dienestam par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociāla dienesta klientu apkalpošanas centros.

Jēkabpils novada domes 23.11.2023. saistošie noteikumi Nr.39 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, aizbildnim un audžuģimenei Jēkabpils novadā"