Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju vai kurai tiesa ir nodibinājusi pagaidu aizgādnību (turpmāk – aizgādnībā esoša persona) un, ja:

  •  aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novadā;
  • aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem ir bijusi Jēkabpils novada teritorijā. 

Pabalsts pieprasāms mēneša laikā no tiesas nolēmuma par aizgādņa vai pagaidu aizgādņa iecelšanu spēkā stāšanās dienas. Pabalsts tiek piešķirts ar to dienu, kad persona ar tiesas nolēmumu ir iecelta par aizgādni. Ja pabalsts tiek pieprasīts vēlāk,  pabalsts tiek piešķirts ar to dienu, kad sociālajā dienestā saņemts iesniegums par pabalsta piešķiršanu.

 Pabalsta apmērs par katru aizgādnībā esošo personu ir:

  • 30 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona nedzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • 15 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Ja Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa aizgādnībā esošai personai ir iecēlusi vairākus aizgādņus, pabalsts tiek piešķirts visiem aizgādņiem vienādās daļās.

Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam. 

Pabalstu izmaksā reizi mēnesī līdz katra mēneša beigām.

Ja aizgādnība tiek atcelta vai aizgādnis tiek atlaists no pienākumu pildīšanas, pabalsta izmaksu izbeidz ar aizgādnības atcelšanas vai atlaišanas no pienākumu pildīšanas dienu.

Aizgādnim ir pienākums:

  • nekavējoties paziņot sociālajam dienestam par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta apmēra maiņai vai pabalsta izmaksas pārtraukšanai (aizgādnībā esošas personas deklarētās dzīvesvietas maiņa; aizgādnībā esošas personas ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ilgstoša atrašanās specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem; aizgādnībā esoša persona atgriezusies dzīvesvietā no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vai ilgstošas atrašanās specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem; aizgādnībā esoša persona ir mirusi u.c.);
  • līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību.

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociāla dienesta klientu apkalpošanas centros.

25.11.2021. Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"