Viesīte Sociālie projekti
foto
foto

Noslēgusies Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) sadarbībā ar Biedrību “Apvienība “VERTE””  motivācijas un atbalsta programmas īstenošana cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem,  iesaistoties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes vai vecuma dēļ Jēkabpils novada Viesītes pilsētā un blakus esošajos pagastos Ritē, Elkšņos un Saukā. Programmas noslēdzošajā posmā no 2022.gada marta līdz augustam motivācijas programmas no 60 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, kuri piedalījās programmā, atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā 21 cilvēkam jeb 35%.

Neskatoties uz to, ka Latvijā virkne likumu un politikas vadlīnijas skar diskriminācijas aizliegumu, sabiedrībā joprojām pastāv diskriminācijas pazīmes pēc dažādiem aspektiem. Sabiedrībā pastāvošie stereotipi un aizspriedumi lielā mērā ietekmē šo diskriminēto personu spēju iekļauties nodarbinātībā vai izglītības apguvē, vienlaikus šīs personas saskaras arī ar augstu nabadzības un sociālās izolētības risku, kas ierobežo to spēju mainīt savu līdzšinējo dzīves situāciju.

Lai realizētu visu sabiedrības grupu potenciālu un mazinātu sociālo atstumtību, SIF vairākus gadus īsteno motivācijas un atbalsta pasākumu programmu, sniedzot atbalstu diskriminācijai pakļauto cilvēku spējām iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

“Motivācijas programma ir īstenota no 2018.gada dažādos Latvijas reģionos, nodrošinot atbalsta pakalpojumus - sociālo darbinieku, karjeras konsultantu, psihologu, juristu u.tml pēc iespējas tuvāk nevienlīdzības skartajam cilvēkam. Saņemtais atbalsts ir neatsverams un ir bijis būtisks pagrieziens pozitīvām pārmaiņām, palīdzot dalībniekiem apzināties risināmās problēmas, piedāvājot situācijai atbilstošākos risinājumus un iespējamās izaugsmes iespējas,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Jēkabpils novada Viesītes pilsētā, Elkšņu, Rites un Saukas pagastos kopš 2020.gada atbalsts kopā sniegts 180 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, no kuriem  57 jeb 32% atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā. 

Pārmaiņu aģents jeb sociālais darbinieks katram dalībniekam bija ne tikai kā iedvesmotājs un motivētājs, bet bieži vien arī kā vistuvākais cilvēks, kam varēja uzticēt lietas, kuras ilgi bijušas nepateiktas. Šobrīd mēs dzīvojam strauji mainīgā sabiedrībā, kas prasa jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas dažādās dzīves sfērās. Pārmaiņas mūsu sabiedrībā nesušas sev līdzi arī negatīvas tendences. Viena no tām - atstumtība. Persona, kura piedzīvo atstumtību  gandrīz nemaz nav iekļauts tuvākās kopienas  komunikācijā un mijiedarbībā.

Sociālās atstumtības riska grupu pārstāvjiem ir raksturīgs zems informētības līmenis par savām tiesībām un pienākumiem, īpaši darba tiesību jomā. Šīs grupas pārstāvji ir neaktīvi savu tiesību izmantošanā un viņiem ir neticība savām spējām uzlabot dzīves līmeni.

Kāds Motivācijas dalībnieks stāsts, ka sakontēji bijis pasīvs un nav nebija gatavs stāstīt par sevi un savām grūtībām. Taču iepazīstoties tuvāk ar pārmaiņu aģentu, psihologu un pārējiem Motivācijas programmas dalībniekiem atbalsta grupā, ar katru reizi juties drošāk, atvērtāks. Viņš atzīst, ka sešu mēnešu laikā ir sakārtoti pat vairāki vitāli svarīgi dzīves jautājumi – atsācis komunicēt ar pieaugušajiem bērniem, iegūtas prasmes, lai varētu uzsākt darba meklējumus.

”Motivācijas programmas noslēgumā nākas secināt, ka tieši lauku reģionos speciālistu sniegtie atbalsta pakalpojumi ir bijuši inovatīvi, balstīti uz klientu vajadzībām, nodrošinot drošu un iekļaujošu vidi. Sēlijas reģiona speciālistu komanda ir gandarīta par paveikto. Komunikācija ar Motivācijas programmas klientiem turpinām,  jo tie ir mūsu novada iedzīvotāji un atbalsts tiem ir nepieciešams arī turpmāk," stāsta reģiona psiholoģe Sarmīte Matačina.

Motivācijas programma Latvijā tiek īstenota kopš 2018.gada Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros, un šogad programma noslēgsies. Šajā laikā visā Latvijā dažāda veida motivācijas un atbalsta pakalpojumus ir saņēmuši 3240 iedzīvotāju.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.