Pašvaldība Informācija presei
Jēkabpils novada pašvaldības ēka

24.novembrī plkst. 10:00, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī notiks Jēkabpils novada domes sēde. Izskatāmie jautājumi:                                                                                              

1.   Par darba kārtību

2.   Izpilddirektora ziņojums

3.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 19.08.2021. lēmumā Nr.122 “Par nolikuma apstiprināšanu”"

4.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 23.12.2021. lēmumā Nr.644 "Par nolikuma apstiprināšanu""

5.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 08.07.2021. lēmumā Nr.18 “Par pastāvīgām komitejām”"

6.   "Par finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu māju Ķieģeļu ielā 13B un Ķieģeļu ielā 13C ārdurvju nomaiņai"

7.   "Par pabalstu mājokļa maksas kompensēšanai ārstniecības speciālistam"

8.   "Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu" (Celtnieku iela 21-16, Ziemeļu iela 6-69, Ķieģeļu iela 13-32, Ķieģeļu iela 13C-2, Jēkabpils, Jēkabpils novads)

9.   "Par zemes vienību piekritību" (Jēkabpils pilsēta)

10.   "Par adreses piešķiršanu" (Ķieģeļu iela 19B, Jēkabpils)

11.   "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes vienību"

12.   "Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā" ("Baravikas" - 1, Krustpils pag.)

13.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 30.06.2022. lēmumā Nr.498 “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr.13, 14.§)"

14.   "Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Gravu lauks”, Kūku pagasts, zemes vienības sadalīšanai un starpgabala statusa atcelšanu"

15.   "Par lauku zemes nomas līguma pagarināšanu" ("Zvaigznājs", Variešu pag.)

16.   "Par lauku zemes nomas līguma pagarināšanu" ("Druviņas", Krustpils pag.)

17.   "Par lauku zemes nomas līguma pagarināšanu" ("Tiltnieki", Krustpils pag.)

18.   "Par zemes nomas līguma noslēgšanu" ("Ielejas", Variešu pag.)

19.   "Par zemes nomas līguma noslēgšanu" ("Buntes", "Čurkstes", Mežāres pag.)

20.   "Par Jēkabpils novada domes 28.07.2022. lēmuma Nr.637 (protokols Nr. 17, 26.§) “Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu” atcelšanu"

21.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" ("Rausis", Kūku pag.)

22.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" ("Vilkmuiža", Mežāres pag.)

23.   "Par neapbūvēto zemesgabalu saraksta papildināšanu"

24.   "Par nedzīvojamo telpu nodošanu nomā un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu" (“Kalmītes”, Spunģēni, Krustpils pag.)

25.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" ("Druķi", Kūku pag.)

26.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" ("Dārzi", Mežāres pag.)

27.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Jūlija iela 13C, Jēkabpils)

28.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Ezera iela 9B, Jēkabpils)

29.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Pļaviņu iela 73A, Jēkabpils)

30.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Jūlija iela 2A, Jēkabpils)

31.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Brīvības iela 19A, Jēkabpils)

32.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Mazzīles, Salas pag.)

33.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Skaras, Salas pag.)

34.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Ieviņas, Sēlpils pag.)

35.   "Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu" (Viesturu 4-5, Salas pag.)

36.   "Par dzīvokļa īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procesa uzsākšanu" (Meža 19-1, Viesīte)

37.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu" (Dignājas iela 11, Jēkabpils pilsēta)

38.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu"

39.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (Nameja iela 26-55, Zemgales iela 7-61, Slimnīcas iela 2-24, Pils Rajons 218-40)

40.   "Par nomas tiesību izsolēm (Aizupes iela 15, Aizupes iela 17, Aizupes iela18, Aizupes iela 20, Aizupes iela 22, Aizupes iela 28, Madonas iela 58, Madonas iela 66, Madonas iela 72, Jēkabpilī)"

41.   "Par patapinājuma līguma noslēgšanu" (Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads)

42.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (grozījumi -  ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība Jēkabpils novadā)

43.   "Par SIA “Viesītes komunālā pārvalde” sniegtā pakalpojuma - ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšanu"

44.   "Par komunālo pakalpojumu tarifiem"

45.   "Par pamatkapitāla palielināšanu" (SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs")

46.   "Par pamatkapitāla palielināšanu" (SIA “Jēkabpils ūdens”)

47.   "Par zemes vienības iegādi pašvaldības funkciju veikšanai Ābeļu pagastā"

48.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu un brīvas cenas apstiprināšanu" ("Liepu Gatve 5"-3, Slate, Rubenes pagasts)

49.   "Par zemes nomas līgumu izbeigšanu Dunavas pagastā"

50.   "Par zemes nomas līguma pagarināšanu" (“Centrs”, Leimaņu pagasts)

51.   "Par zemes nomas līguma pagarināšanu" (“Virši”, Zasas pagasts)

52.   "Par zemes nomas līguma pagarināšanu" (“Slate”, Rubenes pagasts)

53.   "Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu Dunavas pagastā"

54.   "Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu Ābeļu pagasta" (D/s Liesma Nr. 8)

55.   "Par zemes nomas līguma slēgšanu" (“Ganības”, Zasas pagasts)

56.   "Par zemes nomas līguma slēgšanu" (“Virši”, Zasas pagasts)

57.   "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības" (Sila iela 5-7, Zasa, Zasas pag.)

58.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (D/s Liesma Nr. 22, Ābeļu pagasts)

59.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu" (“Aijas”, “Zīles”, Dunavas pagasts)

60.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (“Lauki”, Rubenes pagasts)

61.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" (Mazkrēsliņi, Rubenes pagasts)

62.   "Par izsoles noteikumu apstiprināšanu" ("Vecstrautiņi", Rubenes pagasts)

63.   "Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai" (Ābeļu pagasts)

64.   "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai" (“Krūmi”, Kalna pagasts)

65.   "Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu “Pagasta zeme”, Aknīstes pagasts"

66.   "Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Aronijas-16, Gārsenes pagasts"

67.   "Par nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu  “Rietumi”, Gārsenes pagasts"

68.   "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jēkabpils pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam funkcionālā zonējuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Ārijas Elksnes ielā 6 un 6A, Jēkabpilī"

69.   "Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu" (Koksnītis, Krustpils pagasts)

70.   "Par atlīdzībai paredzēto finansējumu 2023.gadā"

71.   "Par Jēkabpils novada pašvaldības aģentūras ‘’Jaunāmuiža’’ stratēģiskā plāna 2023.-2025.gadam apstiprināšanu"

72.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (grozījumi p/a "Jaunāmuiža" maksas pakalpojumos)

73.   "Par grozījumiem 24.02.2022. lēmumā Nr.174 Par investīciju projekta īstenošanu" (Radžupes iela, Aknīste)

74.   "Par  grozījumiem 24.02.2022. lēmumā. Nr. 175 “Par investīciju projekta īstenošanu” (Kalna iela, Aknīste)"

75.   "Par Jēkabpils novada pašvaldības dalību biedrībā “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” 2023.gadā"

76.   "Par Jēkabpils novada pašvaldības ceļu un ielu fonda pārvaldīšanas nolikumu"

77.   "Par finansējuma piešķiršanu" (Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība)

78.   Par finansējuma piešķiršanu (biedrības)

79.   "Par finansiālu atbalstu" (SIA "Ausma Media")

80.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 454 “Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās""

81.   "Par noteikumu apstiprināšanu" (ģimenes ārsta prakses atvēršanas atbalsta sniegšanai)

82.   "Par grozījumu 23.09.2021. lēmumā Nr.232 “Par Tradicionālo konfesiju konsultatīvās komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu""

83.   "Par grozījumu veikšanu Jēkabpils novada domes 23.12.2021. lēmumā Nr.652 “Par nelaimes gadījumu apdrošināšanu darbiniekiem”"

84.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 19.08.2021. lēmumā Nr.132 “Par amatu sarakstiem”"

85.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 19.08.2021. lēmumā Nr.132 “Par amatu sarakstiem”"

86.   "Par grozījumu Jēkabpils novada domes 23.09.2021. lēmumā Nr.283 “Par amatu sarakstiem”"

87.   "Par piekrišanu reģistrēt ārstniecības iestādi"

88.   "Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņošanu"

89.   "Par finansējuma piešķiršanu mācībām privātajā izglītības iestādē"

90.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 27.10.2022. lēmumā Nr.1032“Par pedagogu amatu vienību un darba likmju sarakstiem”"

91.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (Grozījumi 30.06.2022. SN NR.34 Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Jēkabpils novadā)

92.   "Par grozījumiem Jēkabpils novada domes 24.04.2022. lēmumā Nr.374 “Par maksas pakalpojumu cenrādi Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs”"

93.   "Par deleģēšanas līguma ar Aizkraukles novada pašvaldību izbeigšanu"

94.   "Par ikmēneša pabalsta izmaksas pārtraukšanu"

95.   "Par grozījumu lēmumā Nr.1045 “Ziemassvētku dāvanu iegādi izglītojamajiem Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu”"

96.   "Par Zasas vidusskolas direktoru"

97.   "Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmai"

98.   "Par saistošo noteikumu apstiprināšanu" (budžeta grozījumi)

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs  Raivis Ragainis