Izglītība
Ēka Brīvības ielā 120, Jēkabpilī

Jēkabpils novada pašvaldība aicina pieteikties studentus pašvaldības stipendijām 2023./2024.mācību gada, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.34Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu” (23.12.2021.).

Jēkabpils novada pašvaldība budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir:

  1. studenta stipendiju, kas tiek piešķirta saistošo noteikumu II nodaļas noteiktajā kārtībā;
  2. ārstniecības speciālista stipendiju, kas tiek piešķirta III nodaļas noteiktajā kārtībā;
  3. pedagoga stipendiju, kas tiek piešķirta IV nodaļas noteiktajā kārtībā.

Studenta stipendiju piešķir studentam vai audzēknim, kurš mācās Latvijas valsts akreditētās mācību iestādēs akreditētās programmās un, kura deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novadā.

Rezidenta stipendiju piešķir studentam sākot ar 3.kursu, kurš apgūst akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā kādā no Veselības ministrijas noteiktajām pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm vai rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes iegūšanai saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā vai apgūst akreditētu profesionālās augstākās izglītības programmu, kuras apgūšanas rezultātā pretendents iegūst noteiktu specialitāti un, sertificējoties ir tiesīgs patstāvīgi praktizēt.

Pedagoga stipendiju piešķir studentam sākot ar 3.kursu, kurš apgūst akreditētu profesionālo izglītības programmu pedagoģijā kādā no Izglītības ministrijas noteiktajām pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm.

Persona vienā mācību gadā var pretendēt tikai uz vienu stipendijas veidu – uz studenta stipendiju, uz rezidenta stipendiju vai pedagoga stipendiju.

Sīkāka informācija Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā www.jekabpils.lv vai zvanot uz Jēkabpils novada Izglītības pārvaldi mob.t. 29239225.