ERAF logo

Īstenojot projektā Nr. 9.3.1.1./18/I/001 “Infrastruktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā” plānotās darbības šogad tika pieņemti ekspluatācijā divi objekti: “Dzīvojamās mājas pārbūve un teritorijas labiekārtošana Brīvības ielā 286A, Jēkabpilī” un “Pašvaldības ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana, Jaunā ielā 39I”.

Lai nodrošinātu projekta mērķa grupai plānotos pakalpojumus, projekta ietvaros tiek turpināta materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde Brīvības ielā 286A, kurā paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem, un Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī, kurā atradīsies dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – multisensorā istaba, ergoterapijas istaba, fizioterapijas istaba, montesori istaba, silto smilšu terapijas kabinets un mūzikas terapijas kabinets.

Projekta kopējās plānotās izmaksas – 1763057,85 EUR, no kurām plānotais ERAF līdzfinansējums 1016954,91 EUR, Valsts budžeta finansējums 49 079,89 EUR, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 43449,43 EUR, pašvaldības finansējums 324306,25 EUR. Projektā plānotas neattiecināmās izmaksas 329267,37 EUR.