Logo ansamblis

Jēkabpils novada dome 2022.gada 24.februāra sēdē pieņēma lēmumu, ar kuru tā rosina veikt grozījumus Zemgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā 2017-2020 un mainīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidošanas infrastruktūras risinājumus Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos.

Pēdējo gadu laikā ir strauji attīstījušās audžuģimenes, kas atzīstama par vislabāko ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma formu bērniem, līdz ar to Jēkabpils novadā būtiski samazinājies ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās esošo bērnu skaits, kam Zemgales plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā 2017-2020 (turpmāk - DI plāns) bija paredzēts veidot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu ar 24 vietām Biržos, Salas pagastā. Ņemot vērā nelielo mērķa grupas personu skaitu, DI plānā iekļautā ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma ar 24 vietām infrastruktūras izveidošana nav lietderīga un pamatota.

Vienlaikus novadā palielinājies to iedzīvotāju skaits, kam nepieciešams dienas aprūpes centra pakalpojums.

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks veidots bijušās Biržu pamatskolas ēkas 2.stāvā. Vides pieejamības nodrošināšanai tiks uzstādīts diagonālais pacēlājs. Ēkas 1.stāvā plānotas telpas bibliotēkai, sociālajam dienestam un bāriņtiesai.

 

Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek veidots ERAF projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/001 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos” ietvaros.

10.03.2022.