Jēkabpils novads Mūžizglītība

Nodarbinātības valsts aģentūra organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi projekta "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" ietvaros.

Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū. Iespēja mācīties  ir nodarbinātai personai vai pašnodarbinātajam, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu, nodarbinātai personai vai pašnodarbinātajam, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes, kā arī personām, kurām noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte. Kādās programmās tiek piedāvātas mācības, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm, nosaka labklājības ministra izveidota komisija.

 Šobrīd tiek apstrādāti un izsniegti kuponi bezdarba riskam pakļautām personām datorzinību programmu apguvē. Vēl var pagūt (līdz 14.jūnijam) iesniegt pieteikumu angļu valodas programmu apguvē. Bezdarba riskam pakļautām personām pirms reģistrācijas angļu valodas apmācībai, ir iespēja noteikt angļu valodas zināšanu līmeni, izmantojot Aģentūras mājas lapā ievieto testu. NVA plāno iesaistīt apmēram divus tūkstošus nodarbināto un pašnodarbināto, kuriem nepieciešams pilnveidot vai apgūt angļu valodas zināšanas. 

Jaunu pieteikšanos programmu apguvē pēc tam plānots atvērt trešajā ceturksnī. Vairāk informācijas var iegūt Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē sadaļa Mūžizglītība: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba .  Mācības ir bezmaksas, tās sedz projekts.

 

Inga Grīnberga
Izglītības darba speciāliste (mūžizglītības jautājumos)
Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes struktūrvienība
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs

 

  • Pieteikums apmācībai ar kuponu metodi | Angļu valoda
    • Bezdarba riskam pakļautām personām pirms reģistrācijas angļu valodas apmācībai, ir iespēja noteikt angļu valodas zināšanu līmeni, izmantojot Aģentūras mājas lapā ievieto testu:

Iesakām pildīt testu, izmantojot datoru!

Pieteikšanās angļu valodas apguvei tiks slēgta 2024. gada 14. jūnijā!