Logo ansamblis

2018. gada 7. decembrī Jēkabpils pilsētas būvvalde veica atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā nr. BIS-BV-4.5-2018-539 objekatm "Neretas ielas pārbūve Jēkabpilī "(Posmā no krsutojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai).

Būvdarbu gaitā paredzēts veikt šādus būvdarbus:

  • Brauktuves pārbūve veicot ceļa segas konstruktīvo slāņu nomaiņu;
  • Rotācijas apļa izbūve;
  • Kopīgā gājēju un veloceliņa izbūve;
  • Lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve;
  • Ūdensvada posma izbūve;
  • Vājstrāvas un elektrotīklu aizsardzība/pārbūve;
  • Ielas apgaismojuma pārbūve;
  • Teritorijas labiekārtošana

Būvdarbus atbilstoši 2018. gada 8. maijā noslēgtajam projektēšanas un būvniecības darbu līgumam veic SIA "OŠUKALNS", būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzības darbus veic A/S "CEĻUPROJEKTS", būvuzraudzību nodrošina SIA "Baltline Globe".  

Projekta realizācija tiek līdzfinansēta no Kohēzijas fonda, projekta Nr.6.1.4.2/17/I/006 ,,Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu’’ ietvaros. 

Kārlis Stars
Projekta vadītājs
Attīstības un investīciju nodaļa
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

21.12.2018.