Plakāts projektu ideju konkursam - teksts uz zaļgana un balta fona, novada ģerbonis

Lai nodrošinātu iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu lemšanā, Jēkabpils novada pašvaldība pirmo gadu izsludina projektu ideju konkursu.

Iedzīvotāji aicināti no 5. jūnija līdz 31. jūlijam iesniegt savas idejas pašvaldībā.

27. aprīlī novada dome apstiprināja Jēkabpils novada pašvaldības projektu ideju konkursa nolikumu un ideju konkursa realizēšanai paredzēja 140 000 eiro pašvaldības 2024. gada budžetā.

Fiziska  persona vai biedrība, nodibinājums var iesniegt neierobežotu projektu ideju skaitu, par katru projekta ideju sagatavojot atsevišķu projekta idejas pieteikumu. Vienas projekta idejas realizācijai pašvaldība piešķir līdz 30 000 eiro (ieskaitot PVN). Projekta idejas pašvaldība sadarbībā ar idejas iesniedzēju īstenos pašvaldības administratīvajā teritorijā, un  projekta rezultāts būs brīvi un plaši pieejams sabiedrībai.

Iesniegtajai projekta idejai jāatbilst šādām prasībām:

  • tiek paredzēts ieguldījums pašvaldībai piederošā īpašumā, lai īstenotu pašvaldības autonomās funkcijas (tostarp, teritorijas labiekārtošana, iedzīvotāju izglītība, kultūras piedāvājuma un kultūras mantojuma saglabāšana, iedzīvotāju veselības veicināšana, sporta attīstība, dabas kapitāla ilgtspējīga pārvaldība un apsaimniekošana) vai brīvprātīgās iniciatīvas;  
  • sabiedriski nozīmīga jaunas infrastruktūras radīšana vai jau esošas uzlabošana;
  • projekta ideja nav pretrunā ar Jēkabpils novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem un pašvaldībai neradīs nesamērīgas uzturēšanas izmaksas;
  • neparedz ieguldīt privātpersonas vai ar saimniecisko darbību saistītā īpašumā;
  • projekta ideju nav plānots realizēt citos projektos, tās īstenošanai nav paredzēts piešķirt finansējumu no kāda cita ārējā finanšu avota 

Lai iesniegtu projekta ideju, jāaizpilda piedāvātā veidlapa un jāpievieno projekta vizualizācija (skice), iespējamo izmaksu apraksts vai tāme. Plašāka informācija par projektu ideju konkursu un pieteikumu sagatavošanu ir konkursa nolikumā.

Pieteikumu var iesniegt:

Ideju konkursam iesniegtās projektu idejas pirmajā kārtā izvērtēs projektu vērtēšanas komisija, otrajā kārtā par iesniegtajām idejām balsos iedzīvotāji.

Iesniedz savu  attīstības ieceri novada teritorijas labiekārtošanai un, iespējams, tieši tava ideja tiks realizēta tavā apkaimē!

 

Kontaktpersona papildus informācijai - Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes referente Santa Čevere (tel.26008262, e-pasts: santa.cevere@jekabpils.lv).