Latvijas un Ukrainas karogi

Jēkabpils novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”, saskaņā ar Jēkabpils  novada domes 23.05.2024. lēmumu Nr.397 “Par sadarbības līguma slēgšanu ar valsts izglītības satura centru”, lai nodrošinātu atbalstu Ukrainas nepilngadīgajiem civiliedzīvotājiem dienas un diennakts nometņu organizēšanai.

Nometnes tiek organizētas ar mērķi nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Jēkabpils novadam plānots 8922 eiro, 40 bērnu vecumā no 7 līdz 18 gadi dalībai nometnēs, nometnēs bērnu skaitu sadalot līdzvērtīgi (50%/50% vietējie bērni/Ukrainas bērni). Atbalsta apmērs par vienu nometnes dalībnieku dienā ir 50 euro apmērā (dienas nometne) vai 70 euro apmērā (diennakts nometne).

Pieteikumi nometņu organizēšanai jāiesniedz līdz 2024. gada 10.jūnijam papīra formātā, pašrocīgi parakstīti Jēkabpils novada Izglītības pārvaldē, Rīgas iela 150, Jēkabpils, Jēkabpils novads LV – 5202, vai elektroniskā formātā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi: izglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv. Papildu informācija par projektu iesniegšanu: tālr. 65207055, e-pasta adrese: izglitibasparvalde@edu.jekabpils.lv