Uzņēmējiem Remigrācija
Konkursa uzsaukuma posteris

Lai veicinātu iedzīvotāju vēlmi atgriezties Latvijā, Jēkabpils novada pašvaldība sadarbība ar Zemgales plānošanas reģionu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu organizē konkursu „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”. Projektu pieteikumus atbalsta saņemšanai var iesniegt no 2024. gada 8. aprīļa līdz 2024. gada 20. maijam plkst. 23.59.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu, radot jaunu darba vietu remigrantam jau esošā uzņēmumā, vai sniegt atbalstu jaunizveidotam remigranta uzņēmumam, tostarp, nodrošinot jaunu produktu un/ vai pakalpojumu attīstību reģionālā mērogā.

Uz atbalstu var pretendēt:

  • fiziska persona (remigrants), kura atgriezusies vai pārcēlusies no pastāvīgas dzīves ārzemēs uz pastāvīgu dzīvi Latvijā un kura apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā;
  • juridiska persona, kura apņemas radīt vismaz vienu jaunu darba vietu remigrantam Jēkabpils novadā. Uz atbalstu var pretendēt gan jaunie uzņēmumi, gan esošie uzņēmumi. Saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, tiek uzskatīts par uzņēmumu.

Atbalsta pasākuma īstenošanas laikā pretendentam uzņēmējdarbība jāveic Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 12000,00 EUR, kas sastāv no valsts piešķirtā atbalsta, nepārsniedzot 8000,00 EUR, un pašvaldības atbalsta, nepārsniedzot 4000,00 EUR. Konkursa dalībnieka privātajam līdzfinansējumam jābūt vismaz tikpat lielam kā valsts un pašvaldības finansējums kopā, bet ne mazāk kā 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Pieteikumu var iesniegt:

  • personīgi Jēkabpils novada pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā Klientu apkalpošanas centrā;
  • nosūtot pa pastu uz adresi: Jēkabpils novada pašvaldība, Brīvības ielā 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201. Datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par konkursa paziņojumā noteikto iesniegšanas beigu termiņu;
  • elektroniskā formātā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz e-pastu pasts@jekabpils.lv ar norādi e-pasta tēmā “Pieteikums konkursam “Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts”.

Ar konkursa “Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts” nolikumu var iepazīties Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā: www.jekabpils.lv sadaļā Novads > Remigrācija.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar novada pašvaldība Referenti NVO darba un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos Natāliju Gerasimovu (tālr.: 28635513, e-pasts: natalija.gerasimova@jekabpils.lv).