Jēkabpils novads Sociālais dienests
foto

2022. gada 18. janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā stājās spēkā saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils novadā, kas nosaka pabalsta krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Jēkabpils novadā.

Kam ir tiesības saņemt pabalstu krīzes situācijā?

  • mājsaimniecībai, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novada pašvaldībā, ārēju notikumu (katastrofas, citi no mājsaimniecības gribas neatkarīgi apstākļi) radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

Kā saņemt pabalstu krīzes situācijā?

  • viena no mājsaimniecības personām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina pabalsta pieprasītāja identitāti, triju mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas iesniedz Jēkabpils novada pašvaldības sociālajā dienestā iesniegumu, kurā norāda krīzes situācijas novēršanai vai mazināšanai nepieciešamo pabalsta apmēru, krīzes situāciju pamatojošus dokumentus un citus dokumentus. Iesniedzējs iesniegumu un citus dokumentus iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā.

Cik ilgā laikā tiek apstrādāts un izskatīts krīzes situācijas pieteikums?

  • Sociālais dienests desmit darbdienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, ja nepieciešams, apseko iesniedzēja norādīto deklarēto vai faktisko dzīvesvietu, izvērtē apstākļus, kādos nonākusi mājsaimniecība un to radītās sekas, kā arī mājsaimniecības spēju apmierināt savas pamatvajadzības un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.

Cik liels ir pabalsta apmērs?

  • Pabalstu katastrofu gadījumos piešķir līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas.
  • Pabalstu citos no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos piešķir līdz 150 euro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus.
  •  Pabalstu sakarā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā periodā un gadījumos piešķir līdz 80 euro mēnesī katrai mājsaimniecības personai, palielinot izmaksājamā pabalsta apmēru par katru bērnu 50 euro.
    • Krīze ārkārtējās situācijas kontekstā nozīmē mājsaimniecības ienākumu būtisku samazināšanos vai pilnīgu zaudēšanu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pirms šīs konkrētās ārkārtējās situācijas iestāšanās. Pabalstu nepiešķir personai vai par atsevišķu personu mājsaimniecībā, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves atbalsts.

Sīkāka informācija, zvanot uz bezmaksas konsultatīvo tālruni 80020091 vai 65207090