Vide Informācija presei
Uzsaukuma plakāts

Sakarā ar zvejnieku interesi un vēl pieejamām brīvām zvejas tiesībām, Jēkabpils novada dome 22.02.2024. sēdē pieņēma lēmumu izsludināt atkārtotu pieteikšanos rūpnieciskās zvejas tiesību nomai pašpatēriņam 2024. gadam līdz 2024. gada 28. martam.

Zvejas tiesību pretendentiem līdz 2024. gada 28. martam jāiesniedz iesniegums par zvejas nomas tiesību un zvejas rīku piešķiršanu, saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības 27.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.46 “Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā”.

Iesniegumu (saistošo noteikumu 2. pielikums) var iesniegt: papīra formātā Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, Pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai elektroniski parakstītus sūtot uz e-pastu: attistibas.parvalde@jekabpils.lv.

Pielikums:

2.pielikums. Iesniegums rūpnieciskās zvejas tiesību nomas piešķiršanai un zvejas limitu iedalīšanai.

27.10.2022. saistošie noteikumi Nr.46 “Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā”.