Uzņēmējiem Vide Krustpils pagasts
Olas

Paziņojums par Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma “Par SIA “GALLUSMAN” vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveidi Jēkabpils novadā, Krustpils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu” iesniegšanu Jēkabpils novada pašvaldībā

Paredzētā darbības nosaukums: Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveide Jēkabpils novada Krustpils pagastā.

Paredzētās darbības norises vieta: Krustpils pagasts, Krustpils novads (sekojošos nekustamajos īpašumos bijušā Jēkabpils lidlauka teritorijā: “Pasilieši” (kadastra apzīmējums 5668 007 0507), “Pasile” (kadastra apzīmējums 5668 007 0462) un “Loģistikas parks” (kadastra apzīmējums 5668 007 0482).

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “GALLUSMAN”, reģ. nr. 40103895261, juridiskā adrese: Tīnūžu šoseja 17, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052, tālrunis: 28449491.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts birojs 08.07.2020. ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/8 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveidei Krustpils novada Krustpils pagastā un 05.10.2020. izsniedza ietekmes uz vidi novērtējuma programmu Nr. 5-03/15.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949, Rīga, Olīvu iela 9, LV-1004, epasts: gc@geoconsultants.lv).

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums un datums, kad ziņojums (arī aktualizētā ziņojuma versija) iesniegts birojā: “Olu un olu produktu ražotnes kompleksa izveides Jēkabpils novada Krustpils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums” (turpmāk – Ziņojums) iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2021. gada 07.maijā. Pārstrādātais Ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2022.gada 7.februārī, precizētie pielikumi iesniegti 2022.gada 9.martā un 4.aprīlī. Aktuālā Ziņojuma versija iesniegta 2022. gada 27. jūnijā, precizētie pielikumi iesniegti 2022. gada 5. un 7. jūlijā.

Datums, kad izdots biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu: Vides pārraudzības valsts boroja Atzinums Nr.5-04/8/2022 “Par SIA “GALLUSMAN” vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveidi Jēkabpils novadā, Krustpils pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu” izdots 2022.gada 26. jūlijā.

Ar aktuālo Ziņojuma versiju un tā pielikumiem var iepazīties: Ziņojuma sagatavotāja SIA “Geo Consultants” (kā ierosinātāja pilnvarotās personas) tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv, sadaļā “Vides izpēte”, “Paziņojumi (IVN)”.