Vide Jēkabpils Jēkabpils pilsēta
Radžu ūdenskrātuves un Mežaparka teritorijas shēma

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2022. gada 24. februāra sēdes lēmumu Nr.156 (protokols Nr.4, 68.§) “Par Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskā plānojuma izstrādi” ir uzsākta tematiskā plānojuma izstrāde ar mērķi izstrādāt konceptuālos risinājumus publiskās ārtelpas ainavas un labiekārtojuma sistēmas pilnveidošanai Tematiskā plānojuma teritorijā. Par tematiskā plānojuma “Jēkabpils Mežaparka un Radžu ūdenskrātuves teritoriju ainavu tematiskais plāns” izstrādes vadītāju apstiprināta Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un īpašumu pārvaldīšanas nodaļas Teritorijas plānotāja Gunda Cērmūkša.

! Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā tematiskā plānojuma izstrādei (idejas par to, kādus vides labiekārtojumus vai izmaiņas šajā teritorijā gribētu redzēt) lūdzam iesniegt, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi Jēkabpils novada Attīstības pārvaldei: attistibas.parvalde@jekabpils.lv vai pasta kastē pie Jēkabpils novada  Attīstības pārvaldes, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils nov., jebkurā laikā.

Publisko pakalpojumu portālā Latvija.lv un Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā ĢeoLatvija.lv sabiedrībai ir pieejami šādi e-pakalpojumi:

  • Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu meklēšana;
  • Pieteikšanās paziņojumu saņemšanai par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.

Tematiskā plānojuma izstrāde ir tikai sākuma stadijā. Izstrādes dokumentus, līdzko tie tiks izveidoti, varēs apskatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23124