Ziemeļsusēja

Ministru kabinets ceturtdien, 13.jūlijā, lēma no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Zemkopības ministrijai finansējumu līdz 143 535 euro, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2023. gada janvārī plūdu laikā Daugavas baseinā radīto postījumu novēršanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumā" valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem.

Zemkopības ministrija no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (turpmāk – ZMNĪ) saņēma informāciju par 2023. gada janvāra plūdu laikā cietušajiem valsts īpašumā vai valdījumā esošajiem meliorācijas infrastruktūras objektiem. 2023. gada janvāra plūdos, strauji paaugstinoties ūdens līmenim Daugavas sateces baseina valsts nozīmes ūdensnotekās, ir radušies vairāki bojājumi meliorācijas būvēs. Plūdu dēļ tika izskaloti un bojāti caurteku stiprinājumi, bojātas iztekas, ūdensnoteku nogāzēs izveidojās izskalojumi, un pie caurtekām vairākās vietās izveidojās aizdambējumi.

Saskaņā ar ZMNĪ ziņojumu 2023.gada janvāra plūdi Daugavā ir nodarījuši zaudējumus šādiem sešiem meliorācijas infrastruktūras objektiem:

  1. Valsts nozīmes ūdensnotekas Zviergža caurtekas avārijas situācijas novēršana Preiļu novadā, Stabulnieku pagastā,
  2. Valsts nozīmes ūdensnotekas Izteka Jersikas pagastā, Līvānu novadā gultnes attīrīšana no bebru aizsprostiem, zaru sanesumiem un gultnes pārtīrīšana,
  3. Valsts nozīmes ūdensnoteka Lukstupe, Krustpils pagastā un Jēkabpils novadā,
  4. Valsts nozīmes ūdensnoteka Pelīte Salas pagastā, Jēkabpils novadā,
  5. Valsts nozīmes Vēžu poldera aizsargdambis D-2, Salas pagastā Jēkabpils novadā,
  6. Valsts nozīmes ūdensnoteka Ziemeļsusēja, Salas pagastā Jēkabpils novadā.

 

No ZMNĪ saņemts apliecinājums, ka Daugavas radīto plūdu ietekmētie seši infrastruktūras objekti nebija apdrošināti un par tiem nav saņemta apdrošināšanas prēmija.