Vizuālis par ideju konkursu

22.februāra Jēkabpils novada domes sēdē apstiprināja sešu projektu ideju atbalstīšanu un finansējuma piešķiršanu, pašvaldības rīkotajā iedzīvotāju ideju projektu konkursā.

Atgādinām, ka, lai nodrošinātu pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā, pagājušajā gadā pašvaldība apstiprināja Jēkabpils novada pašvaldības projektu ideju nolikumu un izsludināja ideju projektu konkursu.

Kopumā tika iesniegtas 25 projektu idejas, kas tika izvērtētas projektu vērtēšanas komisijā. Par projektu idejām, kas atbilda nolikuma prasībām, pērnā gada oktobrī balsoja iedzīvotāji, kopumā tika saņemtas 4208 iedzīvotāju balsis. Noslēdzoties balsojumam, tika apkopoti rezultāti, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes būvinženieri pārskatīja projektu ideju konkursa pieteikumos iesniegtās izmaksu tāmes un veica nepieciešamos precizējumus, kā rezultātā tika noteikti projekti, kas virzāmi atbalstīšanai uz domes sēdi.

Atgādinām, ka finansējums tiek piešķirts secīgi projektiem ar vislielāko balsu skaitu (vienas projekta idejas realizācijai piešķir līdz 30 000 euro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), ievērojot, ka katrā teritorijā (pilsētā/pagastā) vienā kalendārajā gadā tiek atbalstīts viens projekts. Budžetā kopumā ideju konkursam no pašvaldības budžeta ieplānoti 140 000 eiro. 

Jēkabpils novada domes sēdē atbalstīja finansējuma piešķiršanu šādām projektu idejām:

•    Biedrība “R.LAVIŅA sporta studija” projekta ideja “Hokeja treniņu zonas izveide”, idejas realizēšanai nolemts piešķirt 16 174,36 euro .

•    Aijas Ozoliņas iesniegtā projekta ideja “Āra “Zaļā klase” – nojume, kura darbojas visu gadu”. 
Projekta idejas realizēšanai nolemts piešķirt 22 000 euro.

•    Anitas Bārzdiņas iesniegtā projekta ideja “Bērnu rotaļu laukums Sēlijā”. Projekta idejas realizēšanai nolemts piešķirt 8 816,26 euro.

•    Santas Šmites iesniegtā projekta ideja “Dienvidsusējas promenāde Aknīstē”. Projekta idejas realizēšanai piešķirt 28 244,41 euro.

•    Jura Brakovska iesniegtā projekta ideja “Daudzfunkcionāls laukums pie Gārsenes Tautas nama”.  Projekta idejas realizēšanai nolemts piešķirt 29 830 euro.

•    Biedrībai “CIRKUŽI” iesniegtā projekta ideja “Pietura “Dignājas laipa””. Projekta idejas realizēšanai nolemts piešķirt 25 000 euro.


Projektu ideju realizēšanai nepieciešamā summa var mainīties, pamatojoties uz iepirkumu procedūras rezultātiem, taču nepārsniedzot 30 000 euro ( ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), viena projekta realizācijai. Budžetā kopumā ideju konkursam no pašvaldības budžeta ieplānoti 140 000 eiro. 

 

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa