Uzņēmējiem
Aptaujas plakāts

Jēkabpils novada uzņēmēji aicināti piedalīties priekšizpētes aptaujā par atbalstu uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai. Aptaujas termiņš: no 2024. gada 8. marta līdz 2024. gada 22. martam.

Jēkabpils novada pašvaldība, lai veicinātu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti, vēlas apzināt Jēkabpils novada pašvaldības uzņēmējus, kuriem ir nepieciešams atbalsts esošās uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai izmantojot Eiropas Savienības fondu atbalsta programmas:

6.1.1.3.

5.1.1.1.

Ministru kabineta 2023. gada 17. oktobra noteikumi Nr. 593 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.– 2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.3. pasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” īstenošanas noteikumi”

 • Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējums (TPF)
 • min. 200 000 EUR, maks. 5 000 000 EUR
 • Pašvaldība iesniedz ne vairāk kā 2 projektus

Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumi Nr. 55 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanas noteikumi”  (turpmāk tekstā noteikumi)

min. 200 000 EUR, maks. 5 000 000 EUR

Komersanta atbalsta likmes:

Komersanta atbalsta likmes:

 • Lielajam komersantam  līdz  50%
 • Vidējam komersantam  līdz 60%
 • Mazajam komersantam līdz 70%

 • Lielajam komersantam  līdz  50%
 • Vidējam komersantam  līdz 60%
 • Mazajam komersantam līdz 70%

Sasniedzamie rādītāji:

Sasniedzamie rādītāji:
 • Komersanti, kas gūst labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras (1 komersants uz 1 milj. EUR TPF ceļiem)
 • Komersantu izveidotās darbavietas  (ne vairāk kā 116777 EUR TPF uz 1 darbav.)
 • Privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (vismaz 2/3 no TPF finansējuma)
 • Komersanti, kas gūst labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras 
 • Darba algu fonda pieaugums privātajos komersantos (vidēji 1 EUR darba algu fonda pieaugumā, iegulda ne vairāk kā 2 EUR ERAF finansējuma
 • Privātās nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (vismaz 2/3 no TPF finansējuma)

Konkursu norises laiki:

Konkursu norises laiki:

6.1.1.3. pasākuma atklāta projektu 1. atlases kārta – iesniegšana - 27.12.2023. – 17.04.2024.

Vērtēšanas termiņš: 18.04.2024. – 18.07.2024.

6.1.1.3. pasākuma atklāta projektu 2. atlases kārta pēc 2025.g.

5.1.1.1. pasākuma atklātā projektu iesniegumu 2. kārta atlase – 21.02.2024.-21.06.2024.

Nosacījumi sadarbības veidošanai ar pašvaldību:

 1. Jāatbilst Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumi Nr. 55 9. punktā un 10.punktā vai  Ministru kabineta 2023. gada 17. oktobra noteikumi Nr. 593 11.punktā;
 2. Jābūt apstiprinātam būvprojektam, būvniecības ieceres dokumentācijas, būvprojekta minimālā sastāvā, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksta vai paziņojuma par būvniecību izstrāde visām projektā paredzētajām darbībām;
 3. Izbūvētā infrastruktūra paliek atbalsta saņēmēja īpašumā vai nomā: lielā komersanta īpašumā vai nomā – vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas projektā), bet mazā un vidējā komersanta īpašumā vai nomā – trīs gadus pēc projekta pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas projektā);
 4. Ir pietiekami brīvie apgrozāmie līdzekļi projekta īstenošanai;
 5. Komersants sagatavo par saviem līdzekļiem nepieciešamo projekta iesniegumu pamatojošo dokumentāciju atbilstoši noteikumu 36. punktam.

SVARĪGI par 5.1.1.1. pasākuma atklātā projektu iesniegumu 2. kārtas atlasi:

1. Projektu iesniegumiem uz izsludinātās atlases pēdējo dienu (2024. gada 21. jūnijs) ir jābūt izstrādātai un pilnībā gatavai tehniskajai dokumentācijai par visām būvniecības darbībām (ir būvvaldes atzīme par projektēšana nosacījumu izpildi). Ja šajā kārtā tiks iesniegti projektu iesniegumi, kuriem nav augsta gatavības pakāpe, tie tiks noraidīti bez iespējas tos precizēt;

2. iesniegtie projektu iesniegumi var tikt noraidīti, bez iespējas tos precizēt, arī gadījumos, ja:

a) projekta iesniegumā norādītais plānotais komersantu piesaistāmais privāto nefinanšu investīciju apjoms pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (euro) ir mazāks par divām trešdaļām no projekta iesniegumā plānotā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma (euro). Piemēram, ja projekta iesniegumā plānotais ERAF finansējums ir 600 000 euro, piesaistītajam privāto nefinanšu investīciju apjomam ir jābūt vismaz 400 000 euro;

b) vidēji viena euro darba algu fonda pieaugumā privātajos komersantos, kas ir labuma guvēji no pašvaldības izbūvētās vai atjaunotās komercdarbības infrastruktūras, tiks ieguldīti vairāk kā divi euro ERAF finansējuma. Piemēram, ja projekta iesniegumā plānotais ERAF finansējums ir 600 000 euro, darba algu fonda pieaugumam privātajos komersantos jābūt vismaz 300 000 euro

Komercsabiedrības kategorijas noteikšana:

Mazais uzņēmums - uzņēmumā ir mazāk nekā 50 darbinieku un uzņēmuma gada apgrozījums vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 10 miljonus EUR.

Vidējais uzņēmums - uzņēmumā ir mazāk nekā 250 darbinieku un uzņēmuma gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 43 miljonus EUR.

Intereses apliecinājumam lūdzam aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU līdz 2024. gada 22. martam!

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Jēkabpils novada pašvaldības Projektu vadības nodaļas vecāko projektu vadītāju Aigu Ozolnieci, e-pasts: aiga.ozolniece@jekabpils.lv, mob.t. 27824968 .