Logo ansamblis

Šī gada 19. septembrī uz kārtējo Vadības un kontroles darba grupas sēdi pulcējās projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” īstenotāji – Jēkabpils pilsētas pašvaldības, Kokneses un Ogres novadu pašvaldību pārstāvji.

Sēdē, kas šoreiz notika Ogrē, piedalījās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kļaviņa, Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris, Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis, būvvaldes vadītājas vietniece, arhitekte Agnese Pivore Bokta, Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska, galvenais speciālists pielāgošanas klimata pārmaiņu jautājumos Edgars Pārpucis, nekustamo īpašumu speciālists Pēteris Āboliņš; Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja vietniece, projekta vadītāja Inese Vītola un Kokneses novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Anda Mikāla.

Uzrunājot projektā iesaistītos sadarbības partnerus, G.Sīviņš uzsvēra, ka pašvaldības savā starpā nav konkurenti, bet gan sadarbības partneri, kuri kopīgi var īstenot ne tikai dažādus projektus, bet arī dalīties pieredzē un viens no otra mācīties. L.Kļaviņa akcentēja vadošā partnera lielo atbildību visa projekta īstenošanā un informēja par Jēkabpils pilsētas pašvaldības sagatavotiem grozījumiem Sadarbības līgumā, kur uzsvars ir likts uz katra partnera atbildību projekta rezultātu sasniegšanā, normatīvo aktu prasību ievērošanu, precīzu dokumentu un informācijas apriti, kas ir būtiski aspekti projekta sekmīgai īstenošanai. 
I.Vītola informēja par projekta kopīgo virzību. Par to, ka būvdarbus ir uzsākuši 2 projekta partneri- Jēkabpils 18. jūnijā un Koknese 27. Jūnijā, Ogre ir izsludinājusi iepirkumu būvdarbu veikšanai.

D.Vingris un A.Mikāla informēja, ka labu laika apstākļu gadījumā projektā paredzētie būvdarbi Kokneses pilsdrupās šogad varētu tikt pabeigti.

E. Pārpucis informēja, ka projekta ietvaros plānots atjaunot A. Cīruļa sienu gleznojumus, atjaunot ēkas jumtu bijušās Ogres sanatorijas ēkai, sagatavot telpas Ogres un Ikšķiles kopīgajai aģentūrai “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”.

Pēc tikšanās Ogres novada pašvaldībā projekta īstenotāji apmeklēja bijušo sanatoriju "Ogre", kur apskatīja telpas un sīkāk iepazinās ar projektu, ko plānots īstenot Ogrē.