ESF logo

Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jēkabpils novada pašvaldība 2021. gada 2.septembrī pagarināja Sadarbības līgumu par  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu līdz 2022.gada 30. decembrim.

 2021./2022. mācību gadā projekta ietvaros karjeras attīstības atbalsts tiks nodrošināts vispārizglītojošo skolu 7.-12. klašu skolēniem.

Karjeras attīstības atbalsta uzdevumi:

 • Pedagogu karjeras konsultantu tīkla saglabāšana
 • Informatīvs un metodisks atbalsts
 • Karjeras atbalsta pieaugušo izglītībā uzsākšana
 • Karjeras izglītības integrēšanas pilnveidotajā mācību saturā turpināšana
 • Profesionālās izglītības pievilcības stiprināšana

Pedagoga karjeras konsultanta darba principi un uzdevumi 2021./2022. mācību gadā:

 • Pedagogs karjeras konsultants ir galvenais sadarbības uzturētājs starp skolēnu, pedagogiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās, kā arī sniedzot metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu skolēniem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.
 • Pedagogu karjeras konsultantu pārziņā esošo klašu iepazīšana grupu konsultācijās, klases stundās.
 • Individuālo karjeras konsultāciju iespēju piedāvājums, pastiprināts akcents uz 9. un 12.klašu izglītojamajiem.
 • Jēgpilna skolēnu izpēte
 • Darbs ar izglītojamo vecākiem
 • Metodiskais darbs

 

Projektā piedalās 12 Jēkabpils novada izglītības iestādes, kurās darbojas 5 pedagogi karjeras konsultanti:

Izglītības iestādes nosaukums

Pedagogs karjeras konsultants

Kontakti

Aknīstes vidusskola

Rubeņu pamatskola

Zasas vidusskola

Ābeļu pamatskola

Dignājas pamatskola

Dace Kalniņa - Aleksandrova

Tālrunis 22327269

E pasts -variesi.dace@inbox.lv

Viesītes vidusskola

Biržu pamatskola

Sarmīte Ratiņa

Tālrunis 29461906

E pasts-sarmite_ratina@inbox.lv

Sūnu pamatskola

Brāļu Bkrindu Atašienes vidusskola

Krustpils pamatskola

Salas vidusskola

Ilona Golovceva

Tālrunis 28660874

E pasts - ilonagolovceva@inbox.lv

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

Sarmīte Stikāne

Tālrunis 26165237

E pasts  - sarmite.stikane@gmail.com

Jēkabpils 2. vidusskola

Natālija Zarkeviča

Tālrunis 29340342

E pasts -natalijazarkevica@inbox.lv