Logo ansamblis

No 19.augusta tiks uzsākti būvdarbi Zīlānu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai. Iespēju robežās apgaismojums tiks nodrošināts. Kamēr notiks komunikāciju izbūves darbi (augusts – septembris) apgaismojums būs. Sākoties jaunā apgaismojuma izbūves darbiem, būs nepieciešams demontēt esošā apgaismojuma trasi, tad apgaismojuma nebūs. Komunikāciju izbūves laikā ietves saglabāsies, tās tiks demontētas brīdī, kad uzsāksies ceļa segas izbūves darbi. Iebraukšana un izbraukšana ar auto no savām mājām tiks nodrošināta visu būvdarbu laiku. Izņemot brīžus, kad atbilstoši būvprojektam būs nepieciešams norakt nobrauktuvi, lai izbūvētu nobrauktuves ceļa segumu atbilstoši projektam.

Būvdarbu zonas apbraukšana paredzēta pa Kurzemes ielu un Ventas ielu. Augustā un septembra sākumā gājēju kustība pa Zīlānu ielu būs pieļaujama, jo esošās ietves saglabāsies. Tomēr, lai nešķērsotu būvlaukumu un izvairītos no papildus riska, iedzīvotāji aicināti izvēlēties citus maršrutus, piemēram, Kurzemes iela – Ventas ielas gaisa pārvads – Slimnīcas iela. Noteiktas izmaiņas skars arī sabiedriskā transporta kustības maršrutus. 3. maršruts tiks novirzīts pa Kurzemes ielu un Ventas ielu, ar pieturvietām pie gājēju satiksmes pārvada. 8. maršruts tiks novirzīts pa Rīgas ielu, Asotes ielu un Daugavpils ielu, ar pieturvietām Rīgas ielā un Asotes ielā.

Zīlānu ielas posms no Slimnīcas līdz Ķieģeļu ielai, kurā patlaban notiek intensīvi būvdarbi, satiksmei pilnībā tiks atklāts oktobra beigās.

Objekts “Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” tiks īstenots 30.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi” ietvaros, Projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” (projekta identifikācijas Nr. 6.1.4.2/17/I/006) ietvaros.