Jēkabpils pilsēta Kapitālsabiedrības
Tvaika ielas katlumājas dūmenis Jēkabpilī

SIA „Jēkabpils siltums” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai š.g. 23.novembrī tika iesniegtas Sabiedrības siltumenerģijas tarifa izmaiņas, kas paredz siltumenerģijas tarifa samazinājumu par 19,54%. Attiecīgi no 2023.gada 1.janvāra  siltumenerģijas gala tarifs būs 137,47 eiro par megavatstundu.

Kā informēja SIA “Jēkabpils siltums”  valdes loceklis Raits Sirmovičs, siltumenerģijas tarifa samazinājums iespējams, pamatojoties uz dabasgāzes cenas samazinājumu, iepirktās siltumenerģijas cenas palielinājumu un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām.

Veiktās izmaiņas aprēķinātas saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika". Plānots, ka Sabiedrības noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī.

“Paziņojums par SIA "Jēkabpils siltums" noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu”

SIA „Jēkabpils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.40003007778, juridiskā adrese: Nameja iela 4a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja SIA „Jēkabpils siltums” noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs, EUR/MWh (bez PVN)

Noteiktais tarifs, EUR/MWh (bez PVN)

Noteiktā tarifa palielinājums/samazinājums (%)

Siltumenerģijas ražošana

137,75

108,69

-21,09%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

31,93

27,60

-13,56%

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,48

0,48

0%

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

0,70

0,70

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

170,86

137,47

-19,54%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu). 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 12.10.2022. lēmumu Nr. 218 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu, kas 2022.gada 14.oktobrī publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022; Nr.200)

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar dabasgāzes cenas samazinājumu, iepirktās siltumenerģijas cenas palielinājumu un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām.    

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas  tarifu lietotājs var SIA „Jēkabpils siltums” Nameja ielā 4a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, iepriekš sazinoties ar SIA „Jēkabpils siltums” ekonomisti Solvitu Čanderi (tālrunis 65233100, e-pasts: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv).

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt rakstiski SIA „Jēkabpils siltums” Nameja ielā 4a, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai pa e-pastu: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

!!! SIA “Jēkabpils siltums” atgādina, ka joprojām spēkā ir valsts atbalsts, kas no š.g. 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim mājsaimniecībām  paredz  centralizētās siltumapgādes atbalstu - centralizētās siltumapgādes tarifa sadārdzinājumu virs 68 - 150 eiro par MWh valsts kompensēs 50% apmērā, savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh, valsts kompensēs 90%. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski.

 

SIA "Jēkabpils siltums"