Informācija presei
Inforgrafika nr.1

Š.g. 4. martā stājušies spēkā Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 "Saistošie noteikumi par vienreizēja pabalsta piešķiršanas kārtību dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, ja mājoklis ir cietis terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā". Noteikumus 28. februāra sēdē apstiprināja Jēkabpils novada dome, un tiem saņemts saskaņojums no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu, kā arī nosaka šī pabalsta apmēru personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas (turpmāk - mājoklis) remontam, kas terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas (turpmāk - katastrofa) rezultātā ir cietis, bet ir atjaunojams.

Nosacījumi pabalsta saņemšanai katastrofā cietušam mājoklim:

  • mājoklis ir personas īrēts vai īpašumā esošs;
  • mājoklis ir atjaunojams;
  • persona šajā mājoklī ir deklarējusi savu dzīvesvietu;
  • personai Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cits dzīvošanai derīgs mājoklis.

Iesniegumu par palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā persona Jēkabpils novada pašvaldībā iesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc katastrofas.

!!! Personas, kuras cietušas 2023. gada janvāra plūdos, iesniegumu par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā iesniedz  mēneša laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Pēc palīdzības iesnieguma iesniegšanai lūdzam vērsties Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros.

Pašvaldība pēc iesnieguma saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par pagaidu mājokļa piešķiršanu vai citas neatliekamās palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā un izvērtē katastrofā cietušā mājokļa tehnisko stāvokli, lai konstatētu, vai dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot. Pabalstu piešķir, ja, izvērtējot katastrofā cietušā mājokļa tehnisko stāvokli, tiek konstatēts, ka dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot. Persona gada laikā pabalstu var saņemt vienu reizi.

Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu pieņem Jēkabpils novada mājokļa pabalsta piešķiršanas komisija, citus lēmumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pieņem Jēkabpils novada Dzīvokļu sadales komisija.