foto

2022. gada 18. janvārī Jēkabpils novada pašvaldībā stājās spēkā saistošie noteikumi, par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā, kuros noteikti materiālā atbalsta veidi, apmērs, piešķiršanas un izmaksu kārība Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Materiālā atbalsta veidi:

 1. Atbalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai:

1.1. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē.

Tiesības saņemt pabalstu ir:

 • daudzbērnu ģimenei par izglītojamajiem, kuri apmeklē Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi;
 • mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai apmeklē Jēkabpils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes speciālo grupu.

Pabalsts tiek piešķirts ar mēnesi, kurā saņemts minētais iesniegums, nodrošinot bezmaksas ēdināšanu, ja izglītojamais pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē klātienē vai apmaksājot iesniedzējam izglītojamā ēdināšanas izdevumus attālināto mācību laikā.

​​​​​​​1.2. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās izglītības iestādē.

Tiesības saņemt pabalstu ir:​​​​​​​

 • daudzbērnu ģimenei par izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs;
 • mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē.

Pabalstu piešķir līdz katra mācību semestra beigām. Sociālais dienests informē attiecīgo izglītības iestādi par izglītojamajiem, kuriem piešķirts pabalsts.

1.3. ​​​​​​​Pabalsts izglītojamajiem, kuriem noteiktas mācības mājās.

Tiesības saņemt pabalstu ir:

 • daudzbērnu ģimenei par izglītojamajiem, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādē, ja mācības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek organizētas mājās;
 • mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmu Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē vai vispārējās izglītības iestādes speciālās izglītības klasē un mācības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek organizētas mājās.

Pabalsta piešķiršanai sociālais dienests pieprasa izziņu no izglītības iestādes par to, ka izglītojamā mācības tiek organizētas mājās.

​​​​​​​​​​​​​​1.4. Pabalsts zupas virtuves izmantošanai.

Tiesības saņemt pabalstu ir mājsaimniecībai, kurai objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu.

 • Pabalsta saņemšanai dienests izsniedz zupas virtuves talonu, norādot pabalsta saņemšanas ilgumu un mājsaimniecības locekļu skaitu.
 1. Pabalsts uzsākot mācību gadu.
 • mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri uzsāk mācības Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādes 1. klasē – 50 euro;
 • daudzbērnu ģimenei par izglītojamajiem, kuri uzsāk mācību gadu Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 2.–12. klasē; profesionālās izglītības iestādes pilna laika klātienē, nestrādā un nav sasnieguši 20 gadu vecumu – 40 euro;

Pabalstu var pieprasīt no 1. jūlija līdz 30. novembrim.

 1. Pabalsts absolvējot vispārējās izglītības iestādi.
 • Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgai mājsaimniecībai par izglītojamajiem, kuri absolvē Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 9. un 12. klasi.

Pabalsta apmērs ir 50 euro par katru absolventu.

Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no Ministru kabineta 9. un 12.klašu izglītojamajiem noteiktā mācību gada beigām.

 1. Bērna piedzimšanas pabalsts.
 • Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo, kura dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā, ir vienam no jaundzimušā bioloģiskajiem vecākiem un personai, kura ar bāriņtiesas nolēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz viena gada vecumam, ja vismaz vienam no jaundzimušā bioloģiskajiem vecākiem vai aizbildņa dzīvesvieta nepārtraukti ne mazāk kā vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas deklarēta Jēkabpils novadā.

Pabalsta apmērs ir 300 euro par katru jaundzimušo.

 1. Pabalsts politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules kara dalībniekiem.
 • Tiesības saņemt pabalstu ir politiski represētai personai, nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules kara dalībniekam sagaidot:
  • Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu (4. maiju);
  • Latvijas Republikas proklamēšanas dienu (18. novembri).

Pabalsta apmērs ir 150 euro kalendārajā gadā – 75 euro sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un 75 euro sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu.

 1. Pabalsts 100 gadu jubilejā.
 • Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura sasniegusi 100 gadu vecumu.

Pabalsta apmērs ir 200 euro.

 1. Pabalsts kāzu jubilejā.
 • Tiesības saņemt pabalstu ir laulātajam pārim, ja vismaz vienam no laulātajiem dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā un laulātais pāris laulībā kopā nodzīvojis 50, 60 vai 70 gadus.

Pabalsta apmērs Zelta kāzu (50 gadu) jubilejā ir 150 euro, Dimanta kāzu (60 gadu) jubilejā – 200 euro un Briljanta kāzu (70 gadu) jubilejā – 250 euro.

 1. Pabalsts Ziemassvētku paciņas iegādei.
 • Tiesības saņemt pabalstu par katru bērnu vecumā no 6 mēnešiem līdz 12 gadiem ir:
  • trūcīgai mājsaimniecībai;
  • personai, kuru Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa ir iecēlusi par bērna aizbildni.

Pabalsta apmērs ir 10 euro.

 1. Ikmēneša pabalsts aizbildņiem.
 • Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa ir iecēlusi par bērna aizbildni.

Pabalsta apmērs par katru aizbildnībā paņemtu bērnu ir 50 euro mēnesī.

 1. Ikmēneša pabalsts aizgādņiem.
 • Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju vai kurai tiesa ir nodibinājusi pagaidu aizgādnību (turpmāk – aizgādnībā esoša persona) un, ja:
  • aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novadā;

Pabalsta apmērs par katru aizgādnībā esošo personu ir:

 • 30 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona nedzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • 15 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.
 1. Pabalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai.
 • Tiesības saņemt pabalstu ir valsts vecuma pensijas saņēmējam un pilngadīgai personai ar invaliditāti, ja tā saņem publiskā peldbaseina pakalpojumu.
 • Pabalstu var pieprasīt trīs reizes gadā: decembrī par septembra, oktobra un novembra mēnešiem, martā par decembra, janvāra, februāra mēnešiem un jūnijā par marta, aprīļa un maija mēnešiem, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus.

Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, ir:

 • 200 euro trūcīgam vai maznodrošinātam valsts vecuma pensijas saņēmējam un personai ar I un II grupas invaliditāti;
 • 100 euro valsts vecuma pensijas saņēmējam un personai ar III grupas invaliditāti.​​​​​​​
 1. Apbedīšanas pabalsts.
 • Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušas personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Jēkabpils novadā, apbedīšanu.
 • Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas, 
 • Pabalstu piešķir mirušās personas apbedīšanas izdevumu apmaksai, ja Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atteikusi piešķirt valsts apbedīšanas pabalstu vai piešķirtā pabalsta summa ir mazāka par saistošo noteikumu 98.punktā noteikto pabalsta summu. 

Pabalsta maksimālā summa ir 400 euroPabalsta apmēru nosaka, aprēķinot starpību starp VSAA izmaksāto apbedīšanas pabalstu un pašvaldības noteikto maksimālo pabalsta summu.

 1. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai.
 • Tiesības saņemt pabalstu ir mājsaimniecībai sociālās situācijas, kuru mājsaimniecība ierobežoto resursu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji novērst saviem spēkiem, risināšanai.
 • Pabalstu var piešķirt:
  • dokumentu (pases vai personas apliecības, arhīva izziņas u.c.) saņemšanai, apmaksājot valsts nodevu;
  • ceļa izdevumu apmaksai personai, kura atrodas Jēkabpils naktspatversmē līdz personas deklarētajai dzīvesvietai citā pašvaldībā vai, ja personai nav deklarētās dzīvesvietas, līdz pašvaldībai, kurā ir bijusi deklarēta personas pēdējā dzīvesvieta;
  • ar veselības aprūpi saistīto ceļa izdevumu (starppilsētu maršrutos) apmaksai;
  • mirušās personas, kuras dzīvesvieta bija deklarēta Jēkabpils novadā, mirstīgo atlieku kremēšanas un transportēšanas no ārvalstīm uz Latviju izdevumu apmaksai;
  • citiem mērķiem, lai daļēji vai pilnībā novērstu konkrēto situāciju.

Saistošie noteikumi pilnā izklāstā pieejami šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2022/11.17 .

Aicinām ar tiem iepazīties, sīkāka informācija, zvanot uz bezmaksas konsultatīvo tālruni 80020091 vai 65207090.