Eiropas sociālais fonds

( Nr. 11.1.1.0/15/TP/001)

Preses relīze 09.08.2018.    

Šī gada februārī Finanšu ministrija kā Revīzijas iestāde uzsāka Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditu visās republikas pilsētu pašvaldībās, ar kurām ES fondu vadošā iestāde noslēgusi deleģēšanas līgumus par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, tai skaitā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā. Audita rezultātā esam saņēmuši 2018. gada 10.jūlijā apstiprinātu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitātes audita republikas pilsētu pašvaldībās Nr.SA/ESIF/2018/01 ziņojumu, kurā Jēkabpils pilsētas pašvaldībai netika norādīts neviens trūkums.

Šobrīd tiek veikta 4.2.2. SAM atlases nolikuma pārskaņošana ar VARAM un FM, kā arī 3.3.1. SAM atlases nolikuma aktualizācija. Tuvākajā laikā plānots izstrādāt arī 9.3.1.1. pasākuma atlases dokumentāciju, lai projekta iesniedzējs varētu uzsākt projekta sagatavošanu.

Informācija par  5.6.2. SAM projektiem

Projekta iesnieguma ‘’ Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai’’  vērtēšana ir pilnībā pabeigta, izdots atzinums par nosacījumu izpildi, tas nozīmē, ka projekts tiek virzīts līguma slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Projekta  "Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpilī" iesniegtais projekta iesniegums ir izvērtēts un apstiprināts ar nosacījumu, tas nozīmē, ka projekta iesniedzējam jāveic precizējumi projekta iesniegumā un tas jāiesniedz atkārtoti.

Informācija par 4.2.2.SAM projektiem

Iesniegts projekta ‘’PII "Bērziņš" ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana   iesniegums, tas ir izvērtēts un apstiprināts ar nosacījumu, tas nozīmē, ka projekta iesniedzējam jāveic precizējumi un jāiesniedz projekta iesniegums atkārtoti.

Informācija par 8.1.2. SAM projektu

Šobrīd vērtēšanā ir viens 8.1.2. SAM projekta ‘’Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana’’ iesniegums, kas tiks izvērtēts vēlākais līdz 1.oktobrim.

Irēna Lavrinoviča
Attīstības un investīciju nodaļas

Projekta vadītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība