Jauniešiem
Jaunieši no mugurpuses kopā sadevušies

Saskaņā ar 2023. gada 24. augusta Jēkabpils novada domes sēdē pieņemto lēmumu Nr. 842 Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs uzsāk Jēkabpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2024. – 2028. gadam izstrādi.

2021. gada 1. jūlija administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika apvienotas sešas teritorijas: Jēkabpils pilsēta, Aknīstes, Salas, Viesītes, Krustpils un Jēkabpils novadi. Katrā no šīm teritorijām tika īstenots darbs ar jaunatni ar dažādiem rīcības plāniem un mērķiem. Pēc apvienošanās ir nepieciešams izstrādāt kopīgu Jēkabpils novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2024. – 2028. gadam, kurā noteikts situācijas raksturojums, problēmu formulējums, pašvaldības jaunatnes politikas vidēja termiņa un īstermiņa prioritātes, kā arī to īstenošanai nepieciešamais rīcību kopums.

Plāna izstrāde paredz:

  • veikt pašreizējās situācijas darbā ar jaunatni analīzi;
  • veikt pašreizējās situācijas salīdzināšanu ar augstāka līmeņa plānošanas dokumentiem;
  • definēt novada Jaunatnes politikas vidēja termiņa (5 gadi) stratēģiskos uzstādījumus (mērķus), prioritātes un noteikt pasākumu kopumu vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai, kā arī rīcību virzienus (apakšmērķus), uzdevumus, investīciju plānu īstermiņa periodam (3 gadiem), atbildīgos izpildītājus to īstenošanai un iespējamos finanšu avotus mērķu sasniegšanai;
  • noteikt Jaunatnes politikas rezultātus un rezultatīvos rādītājus.

Izstrādes procesā tiks veicināta Jēkabpils novada jauniešu un citu ieinteresēto pušu līdzdalība, iesaistot tos darba grupās, fokusgrupās un sabiedriskās apspriešanas procesā.

Jaunatnes politikas attīstības plāns tiks izstrādāts, balstoties uz Jaunatnes likumu, Eiropas Savienības jaunatnes stratēģiju (2019 – 2027), Pašvaldību likumu, Jēkabpils novada attīstības programmu 2021. – 2027. gadam, MK noteikumiem Nr. 970 un Nr. 737

Jēkabpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2024. – 2028. gadam tiek finansēts no projekta “European Youth Initiative “We are the future of Europe”” Nr. 617912-CITIZ-1-2020-1-LV-CITIZ-TT .

 

Foto: Eiropas Jauniešu parlaments