Logo ansamblis

Janvāra sākumā Pasta un tai piegulošajās ielās (Zaļajā ielā un Katoļu ielā) tika veikti četri urbumi. Neretas iela tika veikti divi urbumi – pie satiksmes pārvada pāri Kļavu ielai un pie Neretas un Dolomīta ielu lokveida krustojuma. Urbšanas darbus un laboratorijas datu analīzi saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic SIA “Ceļu eksperts”.

SIA “Ceļu eksperts” saskaņā ar savstarpēju vienošanos ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību veica Jēkabpils pilsētas būvobjektos no uzbūvētajām asfalta kārtām urbto paraugu mērījumu un testēšanas rezultātu novērtējumu. No uzbūvētajām asfalta kārtām urbto paraugu faktiskie mērījumu un testēšanas rezultāti salīdzināti ar būvprojektu specifikāciju prasībām.

Pēc veiktajiem kontrolurbumiem Zaļās ielas posmā, secināts, ka uzņēmējam SIA “Ošukalns” jāveic atkārtota asfaltseguma ieklāšana.

Aprīļa beigās CFLA tika iesniegti posma “Neretas ielas pārbūve no Zaļās ielas līdz pilsētas robežai” visu asfaltbetona kārtu WTSair testēšanas pārskatu rezultāti un tie ir atbilstoši būvprojekta prasībām. Otra rekonstruētā autoceļa posma “Neretas ielas pārbūve no rekonstruētās Neretas ielas posma pie tilta līdz gājēju pārejai, kas aprīkota ar luksoforu” WTSair pārbaude veikta tikai virskārtai, savukārt apakškārtas un saistes kārtas WTSair testēšana minētajam posmam tika veikta tikai 18.maijā. Kvalitātes novērtējuma ziņojumā konstatēts, ka urbto paraugu, ar saistvielām nesaistīto konstruktīvo kārtu materiālu pārbaudes un sliežu testi, betona stiprības testi un ceļa seguma līdzenuma atblstība atbilst specifikāciju prasībām.

Ar uzņēmuma SIA “Ošukalns” pārstāvjiem panākta vienošanās, ka katram objektam, kuram konstatētas neatbilstības poru saturā, no vienošanās parakstīšanas brīža, nosaka objekta papildus garantiju vienu gadu.

Minēto ielu pārbūve veikta ERAF finansētā projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” un Kohēzijas Fonda finansētā projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros.