Jēkabpils novads Sabiedrība Viesīte
foto

Sākot ar 2022. gada 1. jūniju, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada Viesītes pilsētā, Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes pagastos nodrošinās SIA "Vidusdaugavas SPAAO". Līgumi, kas noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju, vairs nebūs spēkā.

Aicinām fiziskās un juridiskās personas pārslēgt līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Līgumu slēgšana attālināti
  • aizpildot atbilstošo pieteikumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumam (ir atrodams SIA “Vidusdaugavas SPAAO” mājas lapā: http://www.spaao.lv/) un atsūtot to aizpildītu uz e-pasta adresi: spaao@inbox.lv;
  • pieteikumus iespējams arī lejupielādēt, izprintēt un aizpildītus atsūtīt pa pastu uz adresi: SIA “Vidusdaugavas SPAAO” klientu apkalpošanas centram, Rīgas iela 210, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202;
  • aizpildot pieteikumu vietējā pagasta pārvaldē.

Pēc pieteikuma apstrādes tiks sagatavots un uz klienta norādīto korespondences adresi nosūtīts līgums parakstīšanai. Ja klientam ir pieejams drošs elektroniskais paraksts, tad līgums tiks nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Līgumu slēgšana klātienē (klātienē klienti tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot epidemioloģiskās prasības)
  • SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Jēkabpils birojā: Rīgas ielā 210, Jēkabpilī, Jēkabpils nov., LV-5202. Pieteikt vizīti pa tālruni: 28367235.

Neskaidrību gadījumā jautāt SIA "Viesītes komunālā pārvalde" valdes loceklim Mārim Blitsonam 25440203 .

Atkritumu konteineri un maisi

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” konteinerus pārņems no iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja, iepriekš izmantotie konteineri paliek klientu lietošanā.

Mūsu klientiem tiek piedāvāta sadzīves atkritumu savākšana konteineros, kā arī īpaši marķētos 100 litru maisos.

Pakalpojuma sniedzējs piedāvā bezmaksas lietošanā konteinerus ar dažādiem tilpumiem.

Klientus lūdzam izmantot iespēju slēgt līgumu par marķētiem maisiem tikai gadījumā, ja piebraukšana pie īpašuma ir apgrūtināta. Marķēto maisu novietošanas vieta tiks saskaņota ar pakalpojuma sniedzēju.

Ja klients atkritumu savākšanai izmanto marķētos maisus, tad, slēdzot līgumu, veic priekšapmaksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, iegādājoties marķētos maisus sev nepieciešamā daudzumā (1 maisa cena ar PVN ir 2,23EUR).

Turpmāk iegādāties maisus varēs:

  • SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Jēkabpils birojā: Rīgas ielā 210, Jēkabpilī, Jēkabpils nov., LV-5202;
  • Vietējā pagasta pārvaldē.

Atkritumu šķirošana

Novada iedzīvotājiem SIA “Vidusdaugavas SPAAO” nodrošinās atkritumu šķirošanas iespējas. Bez papildu samaksas var izmantot Jēkabpils novada teritorijā izveidotus dalīto atkritumu savākšanas punktus. Par dalīto atkritumu savākšanas punktu izvietojumu var saņemt informāciju mājas lapā: http://www.spaao.lv/ un savā pagasta pārvaldē.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Bez PVN 19,37 EUR/m3

Līguma darbības laikā izcenojumi var mainīties sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos vai ar Jēkabpils novada pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā.

Pieteikuma aizpildīšana

Visu nekustamo īpašumu īpašniekiem, pilnvarotajām personām, pārvaldniekiem un apsaimniekotājiem ir jānoslēdz līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Daudzdzīvokļu namos par līgumu noslēgšanu ir atbildīgi māju apsaimniekotāji. Līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ir tiesīgs slēgt nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, lietotājs, apsaimniekotājs vai tā pilnvarotā persona!

Ja  īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pārslēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un objektā (daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī) maksa par  atkritumu apsaimniekošanu tika rēķināta proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam, tad, aizpildot pieteikumu, norādīt tikai deklarēto personu skaitu, bet tvertnes tilpumu un skaitu nenorādīt, jo tvertņu tilpumi un skaits pie katras daudzdzīvokļu mājas tiks saskaņoti ar mājas apsaimniekotāju un pašvaldību.

Individuālo māju īpašnieki aizpilda visu pieteikumā minēto informāciju.

Ja pieteikumā nav klienta esošās tvertnes nepieciešamā tilpuma vai izvešanas biežuma, tad nepieciešamo informāciju var norādīt jebkurā brīvā vietā uz pieteikuma veidlapas vai arī e-pasta vēstulē.

Minimālais tvertnes iztukšošanas biežums

Slēdzot līgumus, ir iespēja izvēlēties piemērotāko atkritumu konteineru un nepieciešamo izvešanas biežumu, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu, bet ne retāk kā noteikts Jēkabpils novada saistošajos noteikumos.

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” ar 2022. gada 1. jūniju uzsāks atkritumu apsaimniekošanu Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā: Viesītes pilsētā, Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes pagastos, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

  • individuālajās dzīvojamās mājas - 1 reizi astoņās nedēļās (1 reizi 2 mēnešos);
  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - 1 reizi mēnesī;
  • nekustamie īpašumi (ēkas vai telpu grupas) ar galveno lietošanas veidu - komercdarbība - 1 reizi mēnesī.