Krīzes centra pakalpojums nodrošina krīzes situācijā nonākušai personai psihosociālu atbalstu, drošu naktsmītni un diennakts aprūpi.

Krīzes centra pakalpojumu sniedz Dienesta izveidots Ģimenes atbalsta centrs bērniem no 2 gadu vecuma un pilngadīgām personām.

Tiesības saņemt krīzes centra pakalpojumu ir:

  •  bērnam, kura dzīvība, veselība, attīstība, pašcieņa ir vai var tikt apdraudēta vardarbības (visu veidu fiziska vai emocionāla cietsirdība, seksuāla vardarbība vai cita veida prettiesiskas darbības) dēļ;
  •  bērnam, kurš patvaļīgi aizgājis no ģimenes, aizbildņa, audžuģimenes vai bērnu aprūpes iestādes, atrodas sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, nav sasniedzis 16 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes nakts laikā (no plkst. 22.00 līdz 6.00), ja policija četru stundu laikā nav spējusi noskaidrot bērna personību un nodot bērnu vecākiem, aizbildnim, audžuģimenei, bērnu aprūpes iestādei, kuru viņš pametis, vai to pilnvarotai personai;
  •  bērnam pēc vecāku lūguma, ja viņi veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt;
  • jaundzimušam bērnam kopā ar vienu no vecākiem, ja nav iztikas līdzekļu, pajumtes vai trūkst iemaņu bērna aprūpē;
  •  grūtniecei;
  •  ģimenei ar bērniem, ja katastrofas rezultātā nav iespējams uzturēties mājoklī;
  •  bērnam ar vienu no ģimenes locekļiem, ja vardarbības dēļ ģimenē ir vai var tikt apdraudēta viņu dzīvība vai veselība;
  •  citos gadījumos pēc sociālā darbinieka atzinuma.

Krīzes centra pakalpojums tiek piešķirts uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

Lai saņemtu krīzes centra pakalpojumu, pilngadīga persona, bērns vai tā likumiskais pārstāvis, aizbildnis vai audžuģimene vai kompetentas iestādes pārstāvis, kurš nogādājis bērnu uz Ģimenes atbalsta centru, vēršas Ģimenes atbalsta centrā, (Rīgas iela 237, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202, tālr. 26829131) iesniedzot iesniegumu.

Maksu par krīzes centra pakalpojumu nosaka Jēkabpils novada dome. Jēkabpils novada pašvaldībā deklarētas personas krīzes centra pakalpojumu saņem bez maksas.

Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 20 "Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā"