Pielikums

Jēkabpils novada domes

23.03.2023. lēmumam Nr.267

(protokols Nr.4, 79.§)

 

Jēkabpils novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

 

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Aprūpes mājās pakalpojums1,3:

1.1.

Pirmais aprūpes līmenis

mēnesis

25,00

0,002

25,00

1.2.

Otrais aprūpes līmenis

mēnesis

50,00

0,002

50,00

1.3.

Trešais aprūpes līmenis

mēnesis

75,00

0,002

75,00

1.4.

Ceturtais aprūpes līmenis

mēnesis

100,00

0,002

100,00

2.

Līdzmaksājums par Drošības pogas pakalpojumu1,3

mēnesis

5,00

0,002

5,00

3.

Pansijas pakalpojumi pansijā “Mežvijas”:

3.1.

uzturēšanās maksa (bez ēdināšanas)3

diennakts

12,22

0,002

12,22

3.2.

ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas)1

diena

6,42

0,002

6,42

4.

Grupu mājas pakalpojumi personām, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus Jēkabpils novada:

4.1.

Grupu mājas “SAKA” pakalpojumi:

4.1.1.

klientiem ar pašaprūpes spējām (nav nepieciešams atbalsts aprūpē)

diennakts

19,18

0,002

19,18

4.1.2.

klientiem bez pašaprūpes spējām (nepieciešams atbalsts aprūpē)

diennakts

21,08

0,002

21,08

4.2.

Grupu mājas “Aknīste” pakalpojumi:

4.2.1.

klientiem ar pašaprūpes spējām (nav nepieciešams atbalsts aprūpē)

diennakts

26,42

0,002

26,42

4.2.2.

klientiem bez pašaprūpes spējām (nepieciešams atbalsts aprūpē)

diennakts

31,77

0,002

31,77

5.

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Rosme” pakalpojumi:

5.1.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus Jēkabpils novada:

5.1.1.

Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (ieskaitot kompleksās pusdienas)

diena

27,15

0,002

27,15

5.1.2.

Specializētās darbnīcas pakalpojums (ieskaitot kompleksās pusdienas)

diena

29,20

0,002

29,20

5.2.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā:

5.2.1.

Kompleksās pusdienas Dienas aprūpes centra pakalpojuma pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem saņēmējiem

diena

1,67

0,002

1,67

5.2.2.

Kompleksās pusdienas specializētās darbnīcas pakalpojuma saņēmējiem

diena

1,67

0,002

1,67

5.2.3.

Silto smilšu nodarbība4

nodarbība

19,18

0,002

19,18

5.2.4.

Ārstnieciskās pedagoģijas “Montesori” nodarbība4

nodarbība

20,02

0,002

20,02

6.

Naktspatversmes pakalpojumi:

6.1.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus Jēkabpils novada vai kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija ārpus Jēkabpils novada:

6.1.1.

Naktspatversmes pakalpojums (ieskaitot vakariņas)

nakts

26,32

0,002

26,32

6.1.2.

Brokastis

porcija

1,50

0,002

1,50

6.2.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā vai kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Jēkabpils novadā:

6.2.1.

Līdzmaksājums par Naktspatversmes pakalpojumu (ieskaitot vakariņas)1

nakts

1,00

0,002

1,00

6.2.2.

Brokastis

porcija

1,50

0,002

1,50

7.

Krīzes centra pakalpojums Ģimenes atbalsta centrā klientiem, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus Jēkabpils novada

diennakts

42,31

0,002

42,31

8.

Higiēnas pakalpojumi:

8.1.

Sociālo dzīvokļu (Rīgas iela 237, Jēkabpils, Jēkabpils novads) īrniekiem:

8.1.1.

veļas mazgāšana (līdz 5 kg sausas, sašķirotas veļas) ar īrnieka veļas mazgāšanas līdzekļiem

cikls

1,28

0,27

1,55

8.1.2.

duša pieaugušajiem

reize

0,66

0,14

0,80

8.1.3.

duša bērniem

reize

0,33

0,07

0,40

8.2.

Higiēnas punktā (Brīvības iela 8, Viesīte, Jēkabpils novads):

8.2.1.

veļas mazgāšana trūcīgai mājsaimniecībai sākot ar trešo mazgāšanas ciklu kalendārā mēneša ietvaros (līdz 7 kg sausas, sašķirotas veļas)

cikls

2,00

0,42

2,42

8.2.2.

veļas mazgāšana daudzbērnu ģimenei sākot ar piekto mazgāšanas ciklu kalendārā mēneša ietvaros (līdz 7 kg sausas, sašķirotas veļas)

cikls

2,00

0,42

2,42

8.2.3.

veļas mazgāšana personai ar invaliditāti un valsts vecuma pensijas saņēmējam (līdz 7 kg sausas, sašķirotas veļas)

cikls

2,00

0,42

2,42

8.2.4.

veļas žāvēšana trūcīgai mājsaimniecībai sākot ar trešo žāvēšanas stundu kalendārā mēneša ietvaros

stunda

1,00

0,21

1,21

8.2.5.

veļas žāvēšana daudzbērnu ģimenei sākot ar piekto žāvēšanas stundu kalendārā mēneša ietvaros

stunda

1,00

0,21

1,21

8.2.6.

veļas žāvēšana personai ar invaliditāti un valsts vecuma pensijas saņēmējam

stunda

1,00

0,21

1,21

9.

Mobilā kāpurķēžu pacēlāja izmantošana (ieskaitot pacēlāja piegādāšanu līdz personas dzīvesvietai un atpakaļ)1

reize

5,00

0,005

5,00

10. Dienas aprūpes centra “Birži” pakalpojumi:        

10.1.

Dienas aprūpes centra “Birži” pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus Jēkabpils novada (ieskaitot kompleksās pusdienas)

diena

30,73

0,002

30,73

10.2. Kompleksās pusdienas Dienas aprūpes centra pakalpojuma pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem saņēmējiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā diena 1,67 0,002 1,67
11. Sociālā aprūpes centra “Atelpa” pakalpojumi personām, kuru dzīvesvieta deklarēta ārpus Jēkabpils novada:        

11.1.

Sociālās aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

diennakts

46,24

0,002

46,24

11.2. Sociālās aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem diennakts 46,24 0,002 46,24

Piezīmes:

1 No samaksas par pakalpojumu pilnībā vai daļēji atbrīvo Jēkabpils novada domes 2023. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 “Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā” noteiktajos gadījumos. (Grozīts ar Jēkabpils novada domes 24.08.2023. lēmumu Nr.838)

2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu.

3 No samaksas par pakalpojumu pilnībā vai daļēji atbrīvo Jēkabpils novada pašvaldībā deklarētās personas Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” noteiktajos gadījumos. (Grozīts ar Jēkabpils novada domes 24.08.2023. lēmumu Nr.838)

4 (Svītrots ar Jēkabpils novada domes 24.08.2023. lēmumu Nr.838).

5 Pakalpojums tiek sniegts personām ar kustību funkcionāliem traucējumiem, kuras pārvietojas ratiņkrēslos un kuru dzīvesvieta nav aprīkota ar stacionāru pacēlāju vai pandusu atbilstoši Jēkabpils novada domes 2023. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 “Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils novadā” un tam nepiemēro pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 9. punktu.