6.pielikums 

Jēkabpils pilsētas domes

22.11.2018. lēmumam Nr.494

(protokols Nr.26, 11.§)

Grozījumi:

19.12.2019. (protokols Nr.31, 21.§) Nr.613

"Par grozījumu 22.11.2018. lēmumā Nr.494" 

Maksas pakalpojumu cenrādis Jēkabpils sociālajā dienestā

 

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Mobilā kāpurķēžu pacēlāja izmantošana

1 reize

5,00

-

5,001

2.

Mobilā kāpurķēžu pacēlāja izmantošana

1 reize

32,00

-

32,002

3.

Veļas mazgāšana (līdz 5 kg sausas, sašķirotas veļas) ar klienta veļas mazgāšanas līdzekļiem Sociālajā mājā (Rīgas ielā 237, Jēkabpilī)

1 mazgāšanas reize (cikls)

1,28

0,27

1,55

4.

Dušas pakalpojumi pieaugušajiem Sociālajā mājā

1 reize

0,66

0,14

0,80

5.

Dušas pakalpojumi bērniem  Sociālajā mājā

1 reize

0,33

0,07

0,40

6.

Ēdināšana (kompleksās pusdienas) Dienas aprūpes centra klientiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils pilsētā  

1 diena

1,67

-

1,673

7.

Dienas aprūpes centra pakalpojumi (ar ēdināšanu (kompleksās pusdienas)) citu pašvaldību administratīvajās teritorijās deklarētājām personām  

1 diena

25,68

-

25,683

8.

Ģimenes atbalsta centra pakalpojumi citu pašvaldību administratīvajās teritorijās deklarētājām personām  

1 diena

26,27

-

26,273

9.

Naktspatversmes pakalpojumi (ar ēdināšanu (vakariņas) citu pašvaldību iedzīvotājiem

1 nakts

15,00

-

15,003

10.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no prettiesiskām darbībām cietušam bērnam citā pašvaldībā deklarētai personai

1 diena

28,70

-

28,70³

Piezīmes: 

1 Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši Jēkabpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem “Saistošie noteikumi par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Jēkabpils pilsētā” personām ar kustību funkcionāliem traucējumiem, kuras pārvietojas ratiņkrēslos un kuru dzīvesvieta nav aprīkota ar pacēlāju vai pandusu. Ar PVN nepaliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu. 

2 Pakalpojums tiek sniegts juridiskām personām, kas nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību, biedrībām vai fiziskām personām citiem mērķiem, kas nav atrunāti saistošajos noteikumos, ne vairāk par 10 dienām gadā vienai personai. Ar 1 reizi saprot iekļūšanu un izkļūšanu no ēkas 1 personai. Ar PVN nepaliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu. Ja pakalpojumu izmanto (apmaksā rēķinu) juridiska persona, norādītā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. 

3 Ar PVN neapliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu.