Pabalsts bērna uzturam

Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar Dienestu līgumu.

Pabalsta izmaksas un pārtraukšanas kārtību veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pabalsta bērna uzturam apmērs audžuģimenei, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī par bērniem, kuri ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē ir 65 % (325 euro) no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Pabalstu bērna uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 25.datumam.

Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei

Tiesības saņemt pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar Dienestu līgumu .

Pabalsta izmaksas un pārtraukšanas kārtību veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 40.00 euro mēnesī.

Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izdevumu apmaksai

Tiesības saņemt pabalstu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (mūzikas un mākslas skolas, sporta skola) izdevumu apmaksai ir izglītojamajiem, kuri saskaņā ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēdzis Dienests un audžuģimene, ievietoti audžuģimenē, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī .

Pabalsta apmērs ir 60.00 euro kalendārajā gadā .

Pabalsta piešķiršanai Dienests pieprasa informāciju no profesionālās ievirzes izglītības iestādes par to, ka izglītojamais regulāri apmeklē profesionālās ievirzes izglītības iestādi un apgūst tās mācību programmu, kā arī nav atbrīvots no maksas vai līdzmaksājuma par mācību programmas apguvi.

Brīvpusdienas

Brīvpusdienas var saņemt izglītojamie līdz 19 gadu vecumam, kuri iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un kuri saskaņā ar Jēkabpils bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēdzis Dienests un audžuģimene, ievietoti audžuģimenē, kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpilī .

Brīvpusdienu maksu par viena izglītojamā ēdināšanu dienā nosaka Jēkabpils pilsētas dome.

 Brīvpusdienas pieprasāmas katram semestrim atsevišķi un piešķir līdz katra semestra mācību beigām, bet ne uz ilgāku laiku, kā Dienesta un audžuģimenes noslēgtajā līgumā noteikts bērna uzturēšanās ilgums audžuģimenē.

Atlīdzība audžuģimenei

Atlīdzības apmērs par vienu bērnu ir 150.00 euro mēnesī, par katru nākamo audžuģimenē ievietoto bērnu – 75.00 euro mēnesī. Ja bērns ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē saņēma nepilnu mēnesi, atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

Atlīdzību par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 25.datumam.