Pabalsts bērna uzturam

Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar Dienestu līgumu.

Pabalsta izmaksas un pārtraukšanas kārtību veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pabalsta apmērs mēnesī par katru audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietoto bērnu ir 300 euro, bet par bērnu ar invaliditāti – 400 euro.

Pabalsta apmērs mēnesī audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpils novada pašvaldībā, par bērniem, kuri ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ir 325 euro, bet par bērnu ar invaliditāti – 400 euro.

Pabalstu bērna uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 25.datumam.

Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei

Tiesības saņemt pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar Dienestu līgumu .

Pabalsta izmaksas un pārtraukšanas kārtību veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 50.00 euro mēnesī.

Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par Jēkabpils novada pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs

Tiesības saņemt pabalstu ir audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei, kura deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpils novada pašvaldībā un ir noslēgusi ar sociālo dienestu līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē par izglītojamajiem, kuri ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē un iegūst pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Pabalsta apmēru nosaka, ņemot par pamatu Jēkabpils novada domes noteikto ēdināšanas maksu dienā Jēkabpils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs un klātienes un/vai attālināto mācību dienu skaitu.

Pabalsts pieprasāmas katram semestrim atsevišķi un piešķir līdz katra semestra mācību beigām, bet ne uz ilgāku laiku, kā Dienesta un audžuģimenes noslēgtajā līgumā noteikts bērna uzturēšanās ilgums audžuģimenē.

Atlīdzība audžuģimenei

Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir ģimenei vai personai, kura Audžuģimenes noteikumos noteiktajā kārtībā ieguvusi audžuģimenes statusu;

  •  kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpils novadā;
  •  kuras aprūpē un audzināšanā saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu un līgumu, kas noslēgts starp sociālo dienestu un audžuģimeni, nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi.

Atlīdzības apmērs  ir 150.00 euro mēnesī, par katru audžuģimenē ievietoto bērnu. Ja bērns ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē saņēma nepilnu mēnesi, atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

Atlīdzības apmērs par krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita ir 300 euro par 30 kalendārajām dienām.

Atlīdzību par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 25.datumam.

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociālajā dienestā: Jaunā iela 39i, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65207089, 104.kab.

25.11.2021. Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.26 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm Jēkabpils novadā"