Pabalsts bērna uzturam

Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar Dienestu līgumu.

Pabalsta izmaksas un pārtraukšanas kārtību veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pabalsta apmērs mēnesī par katru audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietoto bērnu ir 300 euro, bet par bērnu ar invaliditāti – 400 euro.

Pabalsta apmērs mēnesī audžuģimenei un specializētajai audžuģimenei, kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpils novada pašvaldībā, par bērniem, kuri ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ir 325 euro, bet par bērnu ar invaliditāti – 400 euro.

Pabalstu bērna uzturam par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 25.datumam.

Pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei

Tiesības saņemt pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei par bērniem, kuri ar Jēkabpils novada bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē un kura noslēgusi ar Dienestu līgumu .

Pabalsta izmaksas un pārtraukšanas kārtību veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 50 euro mēnesī.

Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par Jēkabpils novada pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē

Tiesības saņemt pabalstu ir audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei, kura deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpils novada pašvaldībā un ir noslēgusi ar sociālo dienestu līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē par izglītojamajiem, kuri ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietoti audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.

Pabalsta aprēķināšanai audžuģimene ik pēc trīs kalendāra mēnešiem sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un ar audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietotā bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē saistīto izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas par pilniem pēdējiem trīs kalendāra mēnešiem, kuros norādīts audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietotā bērna vārds, uzvārds.

Pabalsts tie aprēķināts un piešķirts faktisko izdevumu apmērā par katru bērnu. Pabalsts netiek aprēķināts un piešķirts, ja pirmsskolas izglītības iestādē audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietotam bērnam tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana (brīvpusdienas) vai audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei tiek kompensēti ar audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietotā bērna ēdināšanu izglītības iestādē saistītie izdevumi citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes dibinātāja lēmumu.

Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai vispārējās un profesionālās izglītības iestādē

Tiesības saņemt pabalstu ir audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei, kura noslēgusi ar sociālo dienestu līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē, par bērnu, kurš ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu ievietots audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu klātienē.

Pabalsta apmērs ir 60 euro mēnesī.

Pabalsts tie piešķirts par katru bērnu līdz katra mācību semestra beigām, nepārsniedzot ar sociālo dienestu noslēgtajā līgumā par bērna ievietošanu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē noteikto bērna uzturēšanās termiņu audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē, un izmaksāts līdz kārtējā mēneša 15. datumam par iepriekšējo mēnesi. Pabalsts netiek piešķirts par periodu pirms bērna ievietošanas audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē, vai ja izglītības iestādē audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietotam bērnam tiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana (brīvpusdienas) vai audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei tiek kompensēti ar audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietotā bērna ēdināšanu izglītības iestādē saistītie izdevumi citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai saskaņā ar izglītības iestādes dibinātāja lēmumu.

Atlīdzība audžuģimenei

Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir ģimenei vai personai, kura Audžuģimenes noteikumos noteiktajā kārtībā ieguvusi audžuģimenes statusu;

  •  kura deklarējusi savu dzīvesvietu un dzīvo Jēkabpils novadā;
  •  kuras aprūpē un audzināšanā saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesas lēmumu un līgumu, kas noslēgts starp sociālo   dienestu un audžuģimeni, nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi.

Atlīdzības apmērs  ir 150.00 euro mēnesī, par katru audžuģimenē ievietoto bērnu līdz 12 gadu vecumam, 200 euro mēnesī par katru audžuģimenē ievietoto bērnu no 12 gadu vecuma.. Ja bērns ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē saņēma nepilnu mēnesi, atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam.

Atlīdzības apmērs par krīzes audžuģimenes pienākumu pildīšanu neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita ir 500 euro mēnesī.

Atlīdzību par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 25.datumam.

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociālajā dienestā: Jaunā iela 39i, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65207089, 104.kab.

Jēkabpils novada domes 23.11.2023. saistošie noteikumi Nr.39 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, aizbildnim un audžuģimenei Jēkabpils novadā"