Adrese: Zaļā iela 9, Jēkabpils, LV-5201

Naktspatversmes pakalpojums nodrošina drošu naktsmītni, bezmaksas vakariņas un personiskās higiēnas iespējas. 

Tiesības saņemt Naktspatversmes pakalpojumus ir pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai personām, kuras nonākušas krīzes situācijā un nespēj sevi nodrošināt ar pajumti.

Lai saņemtu Naktspatversmes pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Naktspatversmē, iesniedzot iesniegumu. Ja persona uzturas Naktspatversmē ilgāk par trim darba dienām, tās pienākums ir iesniegt ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli, kurā norādīti funkcionālo traucējumu veidi un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir).

Klienti Naktspatversmē tiek uzņemti katru vakaru no pulksten 18.00 līdz 21.00. 

!!! Naktspatversmē neuzņem personas, kuras atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. !!! 

Uzturēšanās laiks Naktspatversmē ziemas periodā ir no  pulkst. 18.00 līdz 08.00, vasaras periodā no pulkst. 18.00 līdz 07.00. 

Personai, uzturoties Naktspatversmē, ir pienākums ievērot Naktspatversmes iekšējās kārtības noteikumus un veikt līdzmaksājumu 1,00 euro par katru Naktspatversmē pavadīto nakti. 

Trūcīgām personām Naktspatversmes pakalpojumi tiek sniegti bez maksas nepārtraukti 60 dienas kalendārā gada laikā. Sākot ar 61.kalendāro dienu līdzmaksājums par Naktspatversmes pakalpojumiem ir 1,00 euro par katru Naktspatversmē pavadīto nakti. 

Personai, kuras pamata dzīvesvieta vai pēdējā deklarēta dzīvesvieta bija deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, Naktspatversmes pakalpojums tiek sniegts par maksu Līdzmaksājums šajā gadījumā ir 22,74 euro (ieskaitot vakariņas). 

Naktspatversmē tiek nodrošināta iespēja par papildus samaksu saņemt brokastis. Maksa par brokastīm ir 1,50 euro par porciju.