Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils bāriņtiesa.

Pabalstu piešķir divu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā. 

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ir pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils bāriņtiesa. Pabalsta apmērs ir 500.00 euro.

Pabalsts ikmēneša izdevumiem

Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vai studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar izglītības jomu vai ar studiju procesu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu.

Pabalstu izmaksas apturēšanu un atjaunošanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā https://likumi.lv/doc.php?id=121592. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Dienestu par studiju procesa pārtraukšanu. 

Pabalstu piešķir viena valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā ar mēnesi, kurā saņemti visi nepieciešamie dokumenti lēmuma pieņemšanai. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam. 

Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 15.datumam.

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts

 Pilngadību sasniegušam bērnam ir tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ja:

  • lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils bāriņtiesa;
  • nedzīvo sociālajā mājā vai dzīvoklī, kuram piešķirts sociālā dzīvokļa statuss;
  • nesaņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto dzīvokļa pabalstu. 

Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dzīvokļa (mājokļa) īres, apakšīres vai patapinājuma līgumu, iesniedz Dienestā ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas par iepriekšējiem trīs kalendāra mēnešiem, uzrādot oriģinālus.

Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta apmēru Dienests aprēķina ņemot par pamatu dzīvokļa (mājokļa) pabalsta aprēķināšanas normatīvos izdevumus, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus atbilstoši iesniegtajiem ar dzīvokļa (mājokļa) lietošanu saistītajiem maksājuma dokumentiem. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta maksimālais apmērs mēnesī ir 35 euro, bet apkures periodā (no oktobra līdz aprīlim) dzīvoklim (mājoklim) ar centralizēto apkuri 80 euro, ar individuālo apkuri – 60 euro.

Dienests dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmaksā naudā.