Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

Tiesības saņemt pabalstu ir bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa.

Pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 40 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju (šobrīd 274 euro) mēnesī, bet bārenim ar invaliditāti kopš bērnības 60 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju (šobrīd 411 euro) mēnesī.

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 

Tiesības saņemt pabalstu ir bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa. Pabalsta apmērs ir vienāds ar Centrālās statistikas pārvaldes publicēto aktuālo minimālo ienākumu mediānu uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī, kurai piemērots koeficients 1,7 (noapaļots līdz pilniem euro) (šobrīd 1166 euro).

Pabalsts ikmēneša izdevumiem

Tiesības saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem ir pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus vai studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar izglītības jomu vai ar studiju procesu regulējošos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu.

Pabalstu izmaksas apturēšanu un atjaunošanu veic Ministru kabineta noteiktajā kārtībā https://likumi.lv/doc.php?id=121592. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Dienestu par studiju procesa pārtraukšanu. 

Pabalsta ikmēneša izdevumiem apmērs ir 20 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju (šobrīd 137 euro) mēnesī, bet bārenim ar invaliditāti kopš bērnības 30 procenti (noapaļots līdz pilniem euro) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju (šobrīd 206 euro) mēnesī. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam.

Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 15.datumam.

Mājokļa pabalsts

Tiesības saņemt pabalstu ir bārenim, kurš nedzīvo pašvaldības izīrētā mājoklī, sociālajā mājā vai dzīvoklī, kuram piešķirts sociālā dzīvokļa statuss, nesaņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto mājokļa pabalstu, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jēkabpils novada pašvaldības bāriņtiesa.

Lai saņemtu pabalstu, bārenis kopā iesniegumu sociālajā dienestā iesniedz ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu apliecinošus dokumentus par Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi) noteikto periodu un uzrāda mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, īres vai apakšīres līgums, patapinājuma līgums). Pabalsta apmērs cietā kurināmā iegādei tiek aprēķināts un piešķirts vienu reizi kalendārā gadā.

Pabalsts tiek izmaksāts tādā apmērā, kas nepārsniedz faktiskos mājokļa lietošanas izdevumus jeb Pmaj ≤ K, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot MK noteikumu 3. pielikumā norādīto mājokļa lietošanas izdevumu summu).

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociāla dienesta klientu apkalpošanas centros.

Jēkabpils novada domes 23.11.2023. saistošie noteikumi Nr.39 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, aizbildnim un audžuģimenei Jēkabpils novadā"