Pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai

Pabalstu ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai var saņemt:

 • trūcīga mājsaimniecība;
 • maznodrošināta mājsaimniecība;
 • ģimene, kurā ir vismaz viens invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs un ģimenes kopējie naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu (500 euro);
 • atsevišķi dzīvojošs invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs, kura naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu (500 euro).

Pabalsta aprēķināšanai kopā ar iesniegumu jāiesniedz:

 • primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu par veselības stāvokli vai izrakstu no ambulatorās, stacionārās slimnieka medicīniskās kartes;
 • ģimenes (personas) ienākumus apliecinošus dokumentus, ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumus apliecinošu dokumentu (kvītis, elektroniskā kases aparāta čekus u.c.) kopijas (uzrādot oriģinālus), kuros norādīts personas kods, saņemtais pakalpojums, iegādāto medikamentu nosaukums, par iepriekšējiem trīs mēnešiem.

Pabalstu aprēķina pēc formulas:

P = n (75 % no A) + M – I

P – pabalsts,

n – ģimenes locekļu skaits,

A – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga par trim iepriekšējiem mēnešiem,

M – pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu vienā mājoklī dzīvojošo ģimenes locekļu ārstēšanās un medikamentu izdevumi par iepriekšējiem trīs mēnešiem,

I – pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu vienā mājoklī dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumi par iepriekšējiem trīs mēnešiem. 

Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajam gadam ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai ir 145 euro.

Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajam gadam ģimenei (kurā ir vismaz viens invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs un ģimenes kopējie naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu) ir 215 euro.

Pabalstu piešķir ne biežāk kā divas reizes kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumus iepriekšējos trīs mēnešos. 

Pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai 

Pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai paredzēts inkontinences līdzekļu un stomas aprūpes preču, tehnisko palīglīdzekļu un citu medicīnas preču iegādes izdevumu daļējai apmaksai. 

Tiesības saņemt pabalstu ir:

 • bērniem invalīdiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;
 • ģimenei (personai), kurā ir tikai invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā un ģimenes (personas) kopējie naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu. 

Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču, tehnisko palīglīdzekļu un citu medicīnas preču iegādes dienas vienu reizi gadā. Briļļu iegādes izdevumu apmaksu bērnam var prasīt vienu reizi gadā, pilngadīgai personai – ne biežāk kā vienu reizi divos gados.

Dienests pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, un tā maksimālais apmērs vienai personai ir 100 euro

Pabalsts zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu apmaksai

Pabalstu zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu samaksai var saņemt:

 • trūcīga persona;
 • maznodrošināta persona;
 • ģimene (persona), kurā ir tikai invaliditātes pensijas, vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā un ģimenes (personas) kopējie naudas līdzekļu uzkrājumi nepārsniedz valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no zobu ārstēšanas, zobu protezēšanas pakalpojumu apmaksas dienas.

Pabalsta saņemšanai kopā ar iesniegumu jāiesniedz:

 • zobu ārstēšanas, zobu protezēšanas izdevumus apliecinošu dokumentu (kvītis, elektroniskā kases aparāta čeki u.c.) kopijas (uzrādot oriģinālu), kuros norādīts personas kods, saņemtais pakalpojums ;
 • ienākumus apliecinoši dokumenti ;
 • Dienests pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos
 • izdevumus, un tā maksimālais apmērs vienai personai ir 100 euro

Iesniegums Pabalstam iesniedzams Dienesta Sociālās palīdzības nodaļā (Brīvības 45, Jēkabpils, LV-5201, 2.stāvs, 209.kabinets), iepriekš pierakstoties pa tālruni +371 65207092.

Pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai paredzēts inkontinences līdzekļu un stomas aprūpes preču, tehnisko palīglīdzekļu un citu medicīnas preču iegādes izdevumu daļējai apmaksai.