Pabalsts ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai

Pabalstu ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumu apmaksai var saņemt:

 • trūcīga mājsaimniecība;
 • maznodrošināta mājsaimniecība;

Pabalsta aprēķināšanai kopā ar iesniegumu jāiesniedz:

 • primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu par veselības stāvokli vai izrakstu no ambulatorās, stacionārās slimnieka medicīniskās kartes;
 • mājsaimnicības ienākumus apliecinošus dokumentus, ārstēšanās un medikamentu iegādes izdevumus apliecinošu dokumentu (kvītis, elektroniskā kases aparāta čekus u.c.) kopijas (uzrādot oriģinālus), kuros norādīts personas kods, saņemtais pakalpojums, iegādāto medikamentu nosaukums, par iepriekšējiem trīs mēnešiem.

Pabalstu aprēķina pēc formulas:

P = n (75 % no A) + M – I

P – pabalsts,

n – ģimenes locekļu skaits,

A – valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga par trim iepriekšējiem mēnešiem,

M – mājsaimnicības  kopējo faktisko izdevumu summa par ārstēšanās un medikamentu iegādi par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem. 

I – mājsaimnicības  kopējie ienākumi par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem. 

Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajā gadā trūcīgai mājsaimniecībai ir 250 euro un maznodrošinātai mājsaimniecībai – 170 euro.

Pabalstu mājsaimniecībai piešķir ne biežāk kā divas reizes kalendārajā gadā, nepārsniedzot mājsaimniecības kopējos faktiskos izdevumus par ārstēšanos un medikamentu iegādi par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem.

Pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai 

Pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai paredzēts inkontinences līdzekļu un stomas aprūpes preču, tehnisko palīglīdzekļu un citu medicīnas preču iegādes izdevumu daļējai apmaksai. 

Tiesības saņemt pabalstu ir:

 • trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības nepilngadīgajām personām;
 • trūcīgai un maznodrošinātai pilngadīgai personai ar invaliditāti;
 • trūcīgam un maznodrošinātam vecuma pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam.

Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču, tehnisko palīglīdzekļu un citu medicīnas preču iegādes dienas vienu reizi gadā. Briļļu iegādes izdevumu apmaksu bērnam var prasīt vienu reizi gadā, pilngadīgai personai – ne biežāk kā vienu reizi trīs gados.

Dienests pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, un tā maksimālais apmērs vienai personai ir 100 euro

Pabalsta apmēra aprēķināšanai, reizē ar iesniegumu, iesniedzējs sociālajā dienestā iesniedz:

 •  ārsta speciālista atzinumu par inkontinences līdzekļu, stomas aprūpes preču, tehnisko palīglīdzekļu, briļļu un citu medicīnas preču lietošanas   nepieciešamību;
 •  izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kurās norādīts personas kods, iegādāto preču nosaukums.

Pabalsts zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu apmaksai

Pabalstu zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu samaksai var saņemt:

 • trūcīga persona;
 • maznodrošināta persona.

Pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no zobu ārstēšanas, zobu protezēšanas pakalpojumu apmaksas dienas.

Pabalsta saņemšanai kopā ar iesniegumu jāiesniedz:

 • zobu ārstēšanas, zobu protezēšanas izdevumus apliecinošu dokumentu (kvītis, elektroniskā kases aparāta čeki u.c.) kopijas (uzrādot oriģinālu), kuros norādīts personas kods, saņemtais pakalpojums ;

Dienests pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos

izdevumus, un tā maksimālais apmērs vienai personai ir 100 euro

Pabalsts medicīnas preču iegādes izdevumu apmaksai paredzēts inkontinences līdzekļu un stomas aprūpes preču, tehnisko palīglīdzekļu un citu medicīnas preču iegādes izdevumu daļējai apmaksai.

Pakalpojuma saņemšanai jāvēršas Jēkabpils novada klientu apkalpošanas centros

Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošie noteikumi Nr.23 "Saistošie noteikumi par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Jēkabpils novadā"