Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura sasniegusi 100 gadu vecumu un kuras dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā.

Pabalsta apmērs ir 200 euro.

Pabalstu piešķir mēnesī, kurā persona sasniegusi 100 gadu vecumu.

Pabalstu izmaksā, piegādājot to pabalsta saņēmējam dzīvesvietā vai, pēc pabalsta saņēmēja rakstiska lūguma, pārskaitot uz pabalsta saņēmēja norēķinu kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmu.

Jēkabpils novada domes 22.02.2024. saistošie noteikumi Nr.4 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"