Tiesības saņemt pabalstu ir mājsaimniecībai sociālās situācijas (izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrās daļas 2. punktā noteiktās), kuru mājsaimniecība ierobežoto resursu dēļ nespēj pilnībā vai daļēji novērst saviem spēkiem, risināšanai.

Pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no konkrētas sociālās situācijas rašanās brīža, iesniedzot dokumentu, kas apliecina radušos situāciju, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav valsts vai pašvaldības iestāžu rīcībā.

Pabalstu var piešķirt:

  • dokumentu (pases vai personas apliecības, arhīva izziņas u.c.) saņemšanai, apmaksājot valsts nodevu;
  • ceļa izdevumu apmaksai personai, kura atrodas Jēkabpils naktspatversmē līdz personas deklarētajai dzīvesvietai citā pašvaldībā vai, ja personai nav deklarētās dzīvesvietas, līdz pašvaldībai, kurā ir bijusi deklarēta personas pēdējā dzīvesvieta;
  • ar veselības aprūpi saistīto ceļa izdevumu (starppilsētu maršrutos) apmaksai;
  • mirušās personas, kuras dzīvesvieta bija deklarēta Jēkabpils novadā, mirstīgo atlieku kremēšanas un transportēšanas no ārvalstīm uz Latviju izdevumu apmaksai;
  • citiem mērķiem, lai daļēji vai pilnībā novērstu konkrēto situāciju.

Pabalstu šo noteikumu piešķir līdz 150 euro, bet mirušās personas, kuras dzīvesvieta bija deklarēta Jēkabpils novadā, mirstīgo atlieku kremēšanas un transportēšanas no ārvalstīm uz Latviju izdevumu apmaksai; – līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram. Pabalstu piešķir nepārsniedzot faktiskos izdevumus un izmaksā iesniedzējam vai pārskaita to pakalpojuma sniedzējam.

Pabalsta piešķiršanas nepieciešamību un nepieciešamā pabalsta apmēru nosaka, izvērtējot mājsaimniecības spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, pilnībā vai daļēji novērst radušos sociālo situāciju saviem spēkiem, un pamatojoties uz sociālā dienesta sociālā darba speciālista sniegto atzinumu. Nepieciešamības gadījumā sociālajam dienestam ir tiesības veikt mājsaimniecības dzīvesvietas pārbaudi. 

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociāla dienesta klientu apkalpošanas centros.

25.11.2021. Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"