Pabalstu piešķir krīzes situācijā  ārēju notikumu (katastrofas, citu no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu radītu seku novēršanai vai mazināšanai, kuru rezultātā mājsaimniecība saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības) līdz 150 euro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

Pabalstu katastrofu gadījumos piešķir līdz divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas.

Viena no mājsaimniecības personām triju mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās dienas iesniedz Jēkabpils novada Sociālajā dienestā iesniegumu, kurā norāda krīzes situācijas novēršanai vai mazināšanai nepieciešamo pabalsta apmēru, krīzes situācijas pamatojošus dokumentus, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Sociālais dienests desmit darbdienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Pabalsts tiek ieskaitīts iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā, vai izmaksāts skaidrā naudā, vai pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.

Pakalpojuma saņemšanai jāvēršas klātienē:

https://www.jekabpils.lv/lv/jekabpils-novada-sociala-dienesta-klientu-apkalposanas-centri

Jēkabpils novada domes 25.11.2021. saistošie noteikumi Nr. 24 "Saistošie noteikumi par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Jēkabpils novadā"