Pabalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai (peldbaseina pakalpojums)

Tiesības saņemt pabalstu ir valsts vecuma pensijas saņēmējam un pilngadīgai personai ar invaliditāti, ja tā saņem publiskā peldbaseina pakalpojumu.

Pabalstu var pieprasīt trīs reizes gadā: decembrī par septembra, oktobra un novembra mēnešiem, martā par decembra, janvāra, februāra mēnešiem un jūnijā par marta, aprīļa un maija mēnešiem.

Pabalsta saņemšanai,  sociālajā dienestā reizē ar iesniegumam jāiesniedz izdevumus apliecinošu dokumentu par peldbaseina pakalpojuma izmantošanu kopijas (uzrādot oriģinālus), kuros norādīts personas kods un saņemtā pakalpojuma nosaukums.

Pabalsta maksimālais apmērs kalendārajā gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, ir:

  •  200 euro trūcīgam vai maznodrošinātam valsts vecuma pensijas saņēmējam un personai ar I un II grupas invaliditāti;
  • 100 euro valsts vecuma pensijas saņēmējam un personai ar III grupas invaliditāti.             

         Pabalsts netiek aprēķināts un piešķirts par vasaras mēnešiem (jūnijs, jūlijs, augusts)!!!

Pabalsta pieprasīšanai jāvēršas Jēkabpils novada Sociāla dienesta klientu apkalpošanas centros.

25.11.2021. Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25 "Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils novadā"