Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Kapsēta ir paredzēta mirušo Jēkabpils novada iedzīvotāju apbedīšanai, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novads. Citu personu, izņemot augšupējos (vecāki, vecvecāki utt.), lejupējos (bērni, mazbērni utt.) vai sāņu līnijas(brāļi, māsas, tēva un mātes brāļi un māsas utt.) radiniekus, apbedīšana Jēkabpils novada kapsētās iespējama, uz motivēta iesnieguma pamata, ja kapa vietas nomnieks ir saņēmis Jēkabpils novada pašvaldības pilnvarotas personas saskaņojumu, bet izveidotajos ģimenes kapos – bez saskaņojuma

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana/saņemšana
    Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.

  2. Pakalpojuma maksa
    Bezmaksas pakalpojums

Veidlapas pieejamas sadaļā Saistītie dokumenti

Saņemt pakalpojumu