Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka, ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā ir cietusi, bet ir atjaunojama un ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija piešķir vienreizēju pabalstu cietušās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam.

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.panta otrajā daļā ir noteikts, ka kārtību, kādā pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, kā arī šā pabalsta apmēru pašvaldības dome nosaka saistošajos noteikumos.

Pabalstu piešķir par katastrofā cietušu mājokli, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
1. mājoklis ir personas īrēts vai īpašumā esošs;
2. mājoklis ir atjaunojams;
3. persona šajā mājoklī ir deklarējusi savu dzīvesvietu;
4. personai Jēkabpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cits dzīvošanai derīgs mājoklis.

Iesniegumu par palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā persona Pašvaldībā iesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc katastrofas. Iesniegumā norāda nepieciešamo palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, Noteikumu 2. punktā noteikto informāciju, katastrofas apstākļus un mājoklim radīto bojājumu aprakstu. Iesniegumam pievieno kompetentu institūciju izdotu, faktus apliecinošu informāciju.

Pašvaldība pēc iesnieguma saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, ja nepieciešams pieņem lēmumu par pagaidu mājokļa piešķiršanu vai citas neatliekamās palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā un izvērtē katastrofā cietušā mājokļa tehnisko stāvokli, lai konstatētu, vai dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot.

Ja mājoklis cietis katastrofā, kas ir plūdi:
1. 3500,00 euro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē virs 1 m no mājas 1. stāva grīdas līmeņa;
2. 2500,00 euro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē līdz 1 m mērot no mājas 1. stāva grīdas līmeņa;
3. 1500,00 euro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē dzīvojamās mājas 1. stāva grīdas līmenī. Šajā punktā noteikto pabalsta apmēru var piemērot, ja komisija konstatē, ka mājai ir bijis applūdis apdzīvojams vai ar inženierkomunikācijām aprīkots pagrabs.

Pabalsts netiek izmaksāts vai, ja tas izmaksāts, tas tiek atprasīts, ja persona iesniegusi nepatiesu informāciju.

Persona gada laikā Pabalstu var saņemt vienu reizi.

Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu pieņem Jēkabpils novada mājokļa pabalsta piešķiršanas komisija, citus lēmumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pieņem Jēkabpils novada Dzīvokļu sadales komisija.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Iesniegumu par palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā persona Pašvaldībā iesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc katastrofas. Iesniegumā norāda nepieciešamo palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā, Noteikumu 2. punktā noteikto informāciju, katastrofas apstākļus un mājoklim radīto bojājumu aprakstu. Iesniegumam pievieno kompetentu institūciju izdotu, faktus apliecinošu informāciju.

  Pašvaldība pēc iesnieguma saņemšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, ja nepieciešams pieņem lēmumu par pagaidu mājokļa piešķiršanu vai citas neatliekamās palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājuma risināšanā un izvērtē katastrofā cietušā mājokļa tehnisko stāvokli, lai konstatētu, vai dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot.

  Pabalstu piešķir, ja izvērtējot katastrofā cietušā mājokļa tehnisko stāvokli, tiek konstatēts, ka dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju ir iespējams atjaunot.

  Pabalsta apmēru nosaka šādā apmērā:

  - Ja mājoklis cietis katastrofā, kas ir plūdi:

  -)3500,00 euro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē virs 1 m no mājas 1. stāva grīdas līmeņa;

  -) 2500,00 euro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē līdz 1 m mērot no mājas 1. stāva grīdas līmeņa;

  -) 1500,00 euro, ja mājokļa atrašanās vietā konstatēta ūdens līmeņa celšanās plūdu ietekmē dzīvojamās mājas 1. stāva grīdas līmenī. Šajā punktā noteikto pabalsta apmēru var piemērot, ja komisija konstatē, ka mājai ir bijis applūdis apdzīvojams vai ar inženierkomunikācijām aprīkots pagrabs.

  Pabalsts netiek izmaksāts vai, ja tas izmaksāts, tas tiek atprasīts, ja persona iesniegusi nepatiesu informāciju.

  Persona gada laikā Pabalstu var saņemt vienu reizi.

  Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu pieņem Jēkabpils novada mājokļa pabalsta piešķiršanas komisija, citus lēmumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pieņem Jēkabpils novada Dzīvokļu sadales komisija.

  Jēkabpils novada mājokļa pabalsta piešķiršanas komisijas lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

  Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

  Personas, kuras cietušas 2023. gada janvāra plūdos, iesniegumu par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā iesniedz mēneša laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas.