Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
Reģistrācija tiks veikta mēneša laikā
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamā īpašuma īpašnieki vai valdītāji, kuriem ir saistoši “"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā"” noteikumi un kuru DKS nav reģistrēta, iesniedz Jēkabpils novada pašvaldībā pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu, saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu.

Nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā vai, ja ir notikušas izmaiņas ziņās par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju (pārbūve, tās veida maiņa, izmaiņas plānoto notekūdeņu novadīšanas apjomā, izmaiņas deklarēto dzīvojošo personu sastāvā), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām par DKS ekspluatāciju, iesniedz reģistrācijas apliecinājumu.

Kas jādara decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam/valdītājam?

Jēkabpils novada pašvaldībā jāiesniedz decentralizētas kanalizācijas sistēmas (DKS) reģistrācijas iesniegums (apliecinājums).

Notekūdeņu visaptveroša, pilnvērtīga un uzraudzīta apsaimniekošana ir viens no vides aizsardzības normu ievērošanas pamatnosacījumiem, kas būtiski samazina arī vides piesārņojumu riskus. Centralizētas notekūdeņu sistēmas nodrošina visefektīvāko un videi draudzīgāko notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas procesu īstenošanu, tomēr atsevišķos gadījumos, kad centralizētu kanalizācijas sistēmu izmantošana nav ekonomiski pamatojama vai īpašumu tehnoloģiski nav iespējams pieslēgt centralizētai kanalizācijas sistēmai, ir iespējams izmantot decentralizētas kanalizācijas sistēmas (turpmāk – DKS), kas lokāli nodrošina notekūdeņu savākšanu vai attīrīšanu un novadīšanu vidē. Līdzīgi kā centralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstoša ekspluatācija un uzraudzība nodrošina vides prasību izpildi, arī DKS atbilstoša uzraudzība un kontrole ir ļoti svarīga. Neattīrītu komunālo notekūdeņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē, kā arī lietus kanalizācijas sistēmā ir aizliegta.

Lai īstenotu atbilstošu DKS apsaimniekošanu un uzraudzību, 2017. gada 27. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”. Balstoties uz MK noteikumiem Nr. 384, ir izstrādāti Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr.40 “"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā"” par teritorijām, uz kurām attieksies MK noteikumi Nr. 384, minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu, DKS kontroles un uzraudzības kārtību un prasību minimumu asenizatoram.

 

Kas jādara decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam/valdītājam?

Jēkabpils novada pašvaldībā jāiesniedz decentralizētas kanalizācijas sistēmas (DKS) reģistrācijas iesniegums (apliecinājums).

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem/valdītājiem

Jēkabpils pilsētas dome 2021. gada 23. septembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7  "Par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai", kas paredz līdzfinansējuma piešķiršanu fiziskai vai juridiskai personai pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai būvniecības izmaksu daļējai kompensēšanai. 

 

1. pielikums
Jēkabpils novada domes 2022. gada 25. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 40

Ciemi, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas saistošajos noteikumos noteiktās prasības

Nr.p.k.

Ciems

Pagasts

1.

Atašienes

Atašienes pagasts

2.

Lašu

Ābeļu pagasts

3.

Tadenavas

Dunavas pagasts

4.

Cukuriņu

5.

Elkšņu

Elkšņu pagasts

6.

Klauces

7.

Prižu

Krustpils pagasts

8.

Spuņģenu

9.

Leimaņu

Leimaņu pagasts

10.

Mežsūnu

Kūku pagasts

11.

Cīruļu

Rites pagasts

12.

Kaldabruņa

Rubenes pagasts

13.

Gravānu

Salas pagasts

14.

Lones

Saukas pagasts

15.

Saukas

16.

Sēlpils

Sēlpils pagasts

17.

Medņu

Variešu pagasts

18.

Antūžu

19.

Liepas

Zasas pagasts

Uzziņas par pakalpojumu

Liene Leitāne

Vides inženieris
liene.leitane [at] jekabpils.lv